...
EU Recht en beleid - 8 januari 2023

Rechten van de betrokkene

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, ook wel de betrokkene genoemd, krijgt onder de AVG een bepaalde mate van controle over deze verwerking. Zo heeft een betrokkene het recht om te weten welke persoonsgegevens een organisatie precies van hem bezit en kan hij in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze rechten respecteren en faciliteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle rechten van de betrokkene.

...
EU Rechtspraak - 13 december 2022

Is een vingerafdruk voor een ID-kaart verplicht?

Introductie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van paspoorten en identiteitskaarten aan burgers op grond van de Europese Paspoortverordening. In de zaak Willems e.a. weigerde een aantal burgers biometrische gegevens […]

...
EU Rechtspraak - 12 december 2022

Duidelijkheid over de AVG-beginselen van doelbinding en opslagbeperking

In dit arrest geeft het Hof van Justitie uitleg over de beginselen van doelbinding en opslagbeperking. Hierdoor wordt voor decentrale overheden duidelijker hoe zij ervoor kunnen zorgen dat iedere verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt.

...
Nieuws - 4 februari 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens: controles en onderzoek naar de naleving van de AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving: organisaties die zich niet aan de verplichtingen houden kunnen fikse boetes krijgen. Waar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden en welke controles kunnen decentrale overheden nog verwachten?

...
Nieuws - 17 juni 2019

Een jaar AVG: Commissie brengt bewustwording in kaart

Ruim een jaar na het van toepassing worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijken Europese burgers relatief goed op de hoogte te zijn van hun rechten met betrekking tot de bescherming van hun gegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Ook in Nederland wisten burgers in 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden wanneer ze klachten hadden over privacy, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

...
EU Recht en beleid - 8 november 2022

Gegevens­uitwisseling met derde landen

De AVG is een Europese verordening die betrekking heeft op alle lidstaten. Een kenmerk van data en een gedigitaliseerde samenleving is echter dat gegevensstromen niet zomaar ophouden bij de grenzen van de EU. Decentrale over­heden moeten ook rekening houden met de AVG wanneer zij persoonsgegevens laten verwerken door organisaties buiten de EU, bijvoorbeeld wanneer deze worden opgeslagen op een server in de VS. Dit is gegevensuitwisseling met derde landen.

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Verwerkings­verantwoordelijke, verwerker en verwerkers­overeenkomst

Bij iedere verwerking van persoonsgegevens hoort een verwerkingsverantwoordelijke die de doelen en middelen van de verwerking bepaalt. Onder de AVG krijgt een verwerkingsverantwoordelijke een hoop verplichtingen. Soms werkt een verwerkingsverantwoordelijke samen met een verwerker die de verwerking uitvoert. Ook deze verwerker heeft enkele verplichtingen, en de samenwerking moet vastgelegd worden in een overeenkomst. Dit wordt ook wel een verwerkersovereenkomst genoemd. Decentrale overheden kunnen zowel verwerkers als verwerkingsverantwoordelijken zijn.

...
EU Recht en beleid - 12 oktober 2022

Toezicht en sancties

In de AVG zijn regels opgenomen met betrekking tot toezicht en sancties op het gebied van gegevensbescherming. In elke lidstaat is een autoriteit aangewezen die toeziet op juiste naleving van de AVG en sancties kan uitdelen. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een decentrale overheid die zich niet aan de regels van de AVG houdt, ontvangt mogelijk een boete. Op onderstaande pagina kunt u meer lezen over de toezicht en sancties in het kader van de AVG.

...
EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Verplichtingen van de verwerkings­verantwoordelijke

De AVG stelt dat een decentrale overheid verwerkingsverantwoordelijke is als zij de doelen en middelen bepaalt van iedere verwerking van persoonsgegevens. Indien de decentrale overheid verwerkingsverantwoordelijke is, heeft zij op grond van de AVG verschillende verplichtingen.