...
EU Recht en beleid - 3 juni 2024

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

...
Praktijkvraag - 8 april 2024

Vallen culturele instellingen onder de Richtlijn Open Data?

Onze gemeente is vrij actief op het terrein van open data en werkt hierbij samen met het lokale museum en het archief. Onze gemeente vraagt zich af of data van culturele instellingen ook onder de Richtlijn Open Data vallen?

...
Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

...
Nieuws - 2 oktober 2023

Chipverordening en Data Governance Verordening van kracht

In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe verordeningen in werking getreden op het gebied van digitalisering: de Europese Chipsverordening en de Data Governance Verordening. Decentrale overheden kunnen mogelijk gevolgen ondervinden van deze nieuwe regels.

...
Nieuws - 19 juni 2023

Start onderhandelingen Raad en Parlement over AI Verordening

Het Europees Parlement heeft zijn onderhandelingspositie over de Artificial Intelligence Verordening vastgesteld. Dit betekent dat de wet nu doorstroomt naar de triloog fase waarin met de Europese Raad, de Commissie en het Parlement wordt onderhandeld.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Parlementaire Commissies keuren nieuwe AI regels goed

Leden van het Europees Parlement hebben gestemd over wijzigingsvoorstellen van de AI-verordening. Dit bevat onder andere een definitie van AI, verboden, en een uitbreiding hoog risico systemen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Publicatie: Data Governance Verordening Impact Analyse

KED heeft een factsheet over de impact van de Data Governance Verordening voor decentrale overheden gemaakt. Hieruit blijkt dat de impact van deze wet momenteel om diverse redenen gering is.

...
Praktijkvraag - 23 maart 2023

Verplicht de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie om al onze data beschikbaar te stellen?

Een medewerker van ons gemeentearchief stelde onlangs vragen over de toekomstige Wet hergebruik overheidsinformatie die deze zomer in werking treedt en de Europese Richtlijn die daaraan ten grondslag ligt. Verplicht deze richtlijn ons straks als gemeente, maar ook ons archief, om alle data die wij in huis hebben beschikbaar te stellen?

...
EU Rechtspraak - 23 maart 2023

Wanneer moet een onderzoeksdossier in een niet-nakomings­procedure openbaar worden gemaakt?

In het arrest LPN-Europese Commissie staat de vraag centraal of de Europese Commissie verplicht is om het onderzoeksdossier in een niet-nakomingsprocedure openbaar te maken. Dit vraagstuk kan voor decentrale overheden van belang zijn wanneer zij zelf betrokken zijn in een niet-nakomingsprocedure en bijvoorbeeld particulieren documenten over de vermeende niet-nakoming van Europees recht door die decentrale overheid zouden willen opvragen bij de Commissie.

...
Praktijkvraag - 13 maart 2023

Valt onze stichting onder de Open Data Richtlijn?

Wij begrepen dat overheidsbedrijven ook onder de Open Data Richtlijn vallen. Onze stichting is door de gemeente opgericht om bepaalde diensten op het gebied van energievoorziening te verrichten. Aangezien de gemeente een grote invloed op het beleid van de stichting heeft, kwalificeert onze stichting als een overheidsbedrijf in de zin van de Mededingingswet. Wordt onze stichting ook volgens de Open Data Richtlijn als overheidsbedrijf gezien? En zo ja, wat voor informatie zouden wij dan voor hergebruik beschikbaar moeten maken?