logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie?

In onze provincie zijn veel landbouwers actief en hebben wij te maken met een grote agrarische sector. Op deze manier komen wij ook in aanraking met het EU-landbouwbeleid. Zo zijn wij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de programmering en uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). We weten dat er een nieuwe EU-meerjarenbegroting aankomt. Heeft dat gevolgen voor het EU-landbouwbeleid en daarmee voor de agrarische sector in onze provincie?

Bekijk het antwoord

Gesloten cannabisketen: mogelijk minder overlast en criminaliteit, maar strijdig met Europees recht?

De coalitiepartijen hebben ingestemd met het – in het regeerakkoord aangekondigde – experiment waarin in een aantal gemeenten ervaring zal worden opgedaan met een gesloten cannabisketen. Bij onze gemeente vragen wij ons af wat voor effect een dergelijke gesloten cannabisketen, waarbij het telen en distribueren van cannabis gedecriminaliseerd wordt, kan gaan hebben op terreinen zoals openbare orde, veiligheid en criminaliteit. Daarnaast vragen wij ons af of er in het experiment specifiek aandacht zal worden besteed aan grensoverschrijdende aspecten?

Bekijk het antwoord

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

In berichtgeving lees ik regelmatig over de (voortgang van) procedures van voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe EU wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor een nieuwe Europese richtlijn. Daar komen onder andere termen zoals ‘’eerste en tweede lezing’’ en ‘’triloog’’ aan bod. Wat betekenen deze termen? En hoe verloopt de procedure van totstandkoming van nieuwe Europese richtlijnen en verordeningen?

Bekijk het antwoord

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Op de website van Europa decentraal lezen wij dat de Europese Commissie een taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden heeft opgericht. Wat houden de Europese begrippen ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ in? En hoe weten wij als decentrale overheid op welke wijze de Europese wetgever rekening heeft gehouden met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid?

Bekijk het antwoord

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

De laatste tijd komen verschillende begrippen over het beleid van de Europese Unie prominent aan de orde. Wij vragen ons daarbij af wat de relatie is tussen de Staat van de Unie, het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie en het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en wat de decentrale relevantie daarvan is?

Bekijk het antwoord

Waarom is het werkprogramma van de Europese Commissie relevant voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Het Commissie-werkprogramma kan relevant zijn voor het werk van een decentrale overheid. Dit programma verschijnt elk jaar. De Europese Commissie zet hierin uiteen wat haar prioriteiten…

Hoe werken deskundigengroepen van de Europese Commissie en comitologiecomités? En zijn er verschillen?

Antwoord in het kort: Deskundigengroepen van Europese Commissie worden opgericht door de Commissie en bestaan uit diverse deskundigen uit de lidstaten van de EU. De Commissie raadpleegt deze groepen bijvoorbeeld…

Wat is een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?

Antwoord in het kort: Een BNC-fiche wordt opgesteld door de interdepartementale werkgroep ter ‘Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen’ (BNC) een geeft een korte samenvatting van nieuwe (beleids)voorstellen van de Europese Commissie…

Wat is de verhouding tussen het beleid van decentrale overheden en het EU beleid?

Antwoord in het kort Het EU-Verdrag legt verplichtingen op aan de lidstaten. Lidstaten zijn verantwoordelijk voor hun eigen bestuurlijke inrichting en bepalen zelf de relatie met hun decentrale overheden. Door…

Is een gemeente verplicht om niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat in te lichten over hun stemrecht en registratieplicht voor de Europese verkiezingen in 2019?

Antwoord in het kort Ja, gemeenten dienen actief informatie te verspreiden over de mogelijkheid van niet-Nederlandse EU-onderdanen die in Nederland wonen om in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van…

Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie?

Antwoord in het kort Ja, er verandert de komende tijd veel op dit gebied. Ten eerste is voorgesteld om het budget voor het EU-landbouwbeleid te verlagen en ten tweede is…

Gesloten cannabisketen: mogelijk minder overlast en criminaliteit, maar strijdig met Europees recht?

Antwoord in het kort: Een gesloten cannabisketen leidt naar verwachting tot een afname van criminaliteit en overlast en een toename van veiligheid (op lokaal niveau). Bij de uitvoering van het…

Hoe steekt de procedure voor de totstandkoming van Europese wetgeving in elkaar?

Antwoord in het kort: Het merendeel van Europese wetgeving wordt vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure. Deze procedure houdt in dat de Europese Commissie eerst een voorstel doet voor nieuwe EU-wetgeving….

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Antwoord in het kort: Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de EU alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Op grond van…

Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom het Europees burgerinitiatief?  

Antwoord in het kort: Het Europees burgerinitiatief stelt inwoners van de Europese Unie in staat om met de steun van minimaal één miljoen andere EU-burgers de Europese Commissie op te roepen…

Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel kader?

Antwoord in het kort: De Staat van de Unie betreft een jaarlijkse, politieke toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie. Deze toespraak dient ook als voorzet voor het vlak…

-->