...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke rol speelt de EU op het gebied van sport?

Onze gemeente is nieuw beleid aan het ontwikkelen op het terrein van sport. Welke gevolgen heeft de rol van de Europese Commissie op het gebied van sport voor decentrale overheden? In hoeverre moeten wij hier rekening mee houden?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kunnen btw-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

In het kader van de uitvoering van projecten die onder de Structuurfondsen vallen, is er in onze gemeente onduidelijkheid ontstaan over de compensatie van btw-uitgaven. Wat is de huidige stand van zaken? Kunnen btw-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat doet de EU aan de bestrijding van corruptie?

Onze gemeente krijgt regelmatig te maken met vragen van bezorgde burgers over corruptie op zowel nationaal als op Europees niveau. Wij overwegen daarom burgers onder meer op de hoogte te brengen van de wijze waarop bestrijding van corruptie op, met name, Europees niveau plaatsvindt. In dit kader vraagt de gemeente zich af wat de EU exact doet aan de bestrijding van corruptie? Bestaat hiervoor bijvoorbeeld specifieke Europese wet- en regelgeving?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan de gemeente staatssteunproof steun verlenen aan een orkest?

Onze gemeente heeft een subsidieaanvraag van een orkest ontvangen. Het orkest wil de aangevraagde subsidie aanwenden om een nieuwe en beter uitgeruste oefenruimte te huren. Gezien de culturele en maatschappelijke functie die het orkest vervult, wil de gemeente graag aan het subsidieverzoek van het orkest voldoen. De gemeente vraagt zich echter af of een dergelijke subsidie staatssteun oplevert en, zo ja, of de voorgenomen steun zogezegd ‘staatssteunproof’ kan worden verleend.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat houdt het partnerschap luchtkwaliteit in?

Onze gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en loopt nu tegen barrières aan. Onlangs las ik iets over het partnerschap luchtkwaliteit in relatie met het EU voorzitterschap. Wat houdt dit partnerschap luchtkwaliteit precies in en wat gaan gemeenten in Nederland hiervan merken?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Onze regio oriënteert zich op de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende energie(transitie). Zijn er al initiatieven genomen met betrekking tot grensoverschrijdende energietransitie? Welke kansen liggen er om grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet iedere sollicitant op grond van Europees recht gelijk behandeld worden?

Onze provincie heeft een vacature open staan en houdt hiervoor binnenkort een sollicitatieprocedure. Op basis van het huidige personeelsbestand heeft de provincie voorkeur voor een man, die niet ouder is dan 40 jaar. Mag de provincie dergelijke eisen stellen bij de werving van nieuw personeel of schendt de provincie daarmee Europeesrechtelijke beginselen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Een Nederlandse rechter heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in een voor onze gemeente relevante zaak. Nu heeft de Advocaat Generaal (AG) zich hier over uitgesproken in een zogeheten conclusie en deze uitspraak lijkt zeer relevant voor onze gemeente. Wat is de status van een dergelijke AG conclusie? En is een dergelijke uitspraak bindend? Hoe lang duurt het nog voordat het Hof EU zich uiteindelijk uitspreekt na kennis te hebben genomen van de Conclusie van de AG?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Zijn er speciale regels voor restauratie Europees cultureel erfgoed in Nederland?

Nederland kent een grote diversiteit aan monumenten, die beschermd worden door de overheid. Bestaat in Nederland naast rijks-, gemeentelijke en provinciale monumenten ook Europees erfgoed? Gelden daar nog specifieke Europese regels voor als het erfgoed moet worden aangepast of gerestaureerd?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Zijn er Europese regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Onze gemeente krijgt regelmatig vragen over de regels die gelden met betrekking tot het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van werknemers. Deze vragen krijgen we zowel intern binnen als via het ondernemingsloket. Wij zijn op de hoogte van de van toepassing zijnde Nederlandse regels. Zijn er echter ook Europese regels over zwangerschaps- en bevallingsverlof waar wij op dienen te wijzen?