Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Onze regio oriënteert zich op de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende energie(transitie). Zijn er al initiatieven genomen met betrekking tot grensoverschrijdende energietransitie? Welke kansen liggen er om grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen?

EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Nationaal kader en instrumenten GROS

Naast de informatie die op onze website kunt vinden, is er informatie over grensoverschrijdende samenwerking beschikbaar op zowel het niveau van het Rijk, regionale partnerschappen, de EU, als academische organisaties. De uitgelichte organisaties zijn het Actieteam Economie en Arbeid, de Grensinfopunten, het Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking en het ITEM.

EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Europese programma’s GROS

De Europese Unie kent een cohesiebeleid dat er zich op richt om barrières in grensregio’s weg te nemen. Ook het programma Interreg richt zich op het verbeteren van interregionale samenwerking over grenzen heen. Op deze pagina leest u meer over deze programma’s.

EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Belangrijke wetgeving GROS

Door verschillen in wet- en regelgeving, zijn grenzen tussen Europese lidstaten nog steeds duidelijk aanwezig. Inwoners en ondernemers in grensgebieden worden dagelijks geconfronteerd met problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld bij lidstaten die Europese richtlijnen verschillend interpreteren of implementeren, of omdat nieuwe Europese wetgeving niet compleet voorziet op de concrete impact op grensregio’s.

EU Recht en beleid - 18 juli 2023

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Al meer dan 50 jaar werkt Europa samen met de overheden aan het verbeteren van de grens overschrijdende samenwerking. Lees op deze pagina meer over GROS.

Nieuws - 9 december 2019

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het kabinet nieuwe investeringen in grensinfopunten aan. 

Praktijkvraag - 23 maart 2023

Is de Patiëntenrichtlijn van invloed op gemeentelijke zorgtaken en zorg over de grens?

Inwoners van onze grensgemeente kunnen gezondheidszorg soms beter of sneller in het buitenland krijgen. Klopt het dat de Europese Patiëntenrichtlijn 2011/24/EU voor grensoverschrijdende gezondheidszorg mogelijkheden biedt om zorg in het buitenland te kunnen ontvangen en vergoed te krijgen? En welke invloed heeft deze richtlijn op de organisatie van gemeentelijke zorgtaken, gelet ook op de ontwikkelingen in de zorg en de aanstaande decentralisatie in 2015?

Nieuws - 12 oktober 2020

Grensarbeiders kunnen voortaan ook digid aanvragen

Werknemers uit andere Europese landen komen voortaan in aanmerking voor een DigiD. Dit volgt uit een uitspraak die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft gedaan op 24 december 2019. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

Praktijkvraag - 23 maart 2023

Mogen niet-EU-studenten zich in onze gemeente vestigen, terwijl ze in een naburige lidstaat studeren?

Onze gemeente bevindt zich in een grensregio waar er sprake is van (bevolkings)krimp. Aan de andere kant van de grens is er echter veel activiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Welke mogelijkheden zijn er voor onze gemeente – bijvoorbeeld op het gebied van het bieden van huisvesting aan buitenlandse studenten die aan de andere kant van de grens studeren –  om hier ook de vruchten van te plukken en met welke (Europese) regelgeving krijgen we te maken?