...
Nieuws - 21 november 2022

Rondje langs de velden: KED in Brussel

Om decentrale overheden zo goed mogelijk van dienst te zijn is het cruciaal om warme contacten in ‘het Brusselse’ te onderhouden. Adviseurs Laura Hollmann (klimaat en milieu) en Brent Bos (fondsen) maakten een ‘rondje langs de velden’.

...
Nieuws - 18 november 2019

Nieuwe impuls grensoverschrijdende automatische diploma-erkenning

Op 8 november ondertekende de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een intentieverklaring om het niveau van diploma’s uit de Benelux-landen en de Baltische Staten automatisch te laten erkennen. Met de intentieverklaring worden belangrijke voordelen nagestreefd voor, onder andere, overheden.

...
Nieuws - 25 november 2019

ITEM Jaarconferentie 2019: bouwen aan grensoverschrijdende samenwerking

Afgelopen donderdag 21 en vrijdag 22 november vond de jaarlijkse ITEM-conferentie plaats in Enschede. Deze jubileumeditie stond in het teken van het samenbrengen van partijen uit de wetenschap, de praktijk en het beleidsveld om grensoverschrijdende samenwerking (GROS) optimaal te stimuleren.

...
EU Recht en beleid - 20 oktober 2022

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Al meer dan 50 jaar werkt Europa samen met de overheden aan het verbeteren van de grens overschrijdende samenwerking. Lees op deze pagina meer over GROS.

...
Praktijkvraag - 12 oktober 2022

Mogen niet-EU-studenten zich in onze gemeente vestigen, terwijl ze in een naburige lidstaat studeren?

Onze gemeente bevindt zich in een grensregio waar er sprake is van (bevolkings)krimp. Aan de andere kant van de grens is er echter veel activiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek. Welke mogelijkheden zijn er voor onze gemeente – bijvoorbeeld op het gebied van het bieden van huisvesting aan buitenlandse studenten die aan de andere kant van de grens studeren –  om hier ook de vruchten van te plukken en met welke (Europese) regelgeving krijgen we te maken?

...
EU Recht en beleid - 11 oktober 2022

Nationaal kader en instrumenten GROS

Naast de informatie die op onze website kunt vinden, is er informatie over grensoverschrijdende samenwerking beschikbaar op zowel het niveau van het Rijk, regionale partnerschappen, de EU, als academische organisaties. De uitgelichte organisaties zijn het Actieteam Economie en Arbeid, de Grensinfopunten, het Benelux Kenniscentrum Grensoverschrijdende Samenwerking en het ITEM.

...
Nieuws - 9 december 2019

Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet

In de laatste week van november bracht het Instituut voor Transnationale en Euregionale grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM) de nieuwe versie van zijn jaarlijkse grenseffectenrapportage uit. Diezelfde week kondigde het kabinet nieuwe investeringen in grensinfopunten aan. 

...
EU Recht en beleid - 8 september 2022

Belangrijke wetgeving GROS

Door verschillen in wet- en regelgeving, zijn grenzen tussen Europese lidstaten nog steeds duidelijk aanwezig. Inwoners en ondernemers in grensgebieden worden dagelijks geconfronteerd met problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld bij lidstaten die Europese richtlijnen verschillend interpreteren of implementeren, of omdat nieuwe Europese wetgeving niet compleet voorziet op de concrete impact op grensregio’s.

...
EU Recht en beleid - 8 september 2022

Europese programma’s GROS

De Europese Unie kent een cohesiebeleid dat er zich op richt om barrières in grensregio’s weg te nemen. Ook het programma Interreg richt zich op het verbeteren van interregionale samenwerking over grenzen heen. Op deze pagina leest u meer over deze programma’s.

...
Nieuws - 7 februari 2022

Meer aandacht voor de rechten van thuiswerkende grensarbeiders

Nu het thuiswerken een permanent onderdeel van het arbeidsproces lijkt te worden, doen zich nieuwe problemen voor binnen de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Als er niet snel een oplossing komt kan dit verregaande gevolgen hebben voor de positie van thuiswerkende grensarbeiders.