...
EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Nieuwe handreiking Noodverordening Hernieuwbare Energie gepubliceerd

Het IPO, de VNG, KED en NP RES hebben gezamenlijk met inbreng van enkele Ministeries een handreiking tot stand gebracht die de gevolgen voor de Noodverordening Hernieuwbare Energie in Nederland verder duidt. Deze artikelsgewijze uitleg is speciaal op de decentrale praktijk gericht.

...
Nieuws - 27 januari 2020

Gebruik hernieuwbare energie Nederland ondermaats

Nederland is de slechtst presterende lidstaat op het gebied van hernieuwbare energie. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 7, 4 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa komt. Het gemiddelde aandeel hernieuwbare energie lag in 2018 in de Europese Unie (EU) op 18%.

...
Nieuws - 29 maart 2021

Consultatie over initiatief voor duurzame producten

De EC vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het initiatief inzake de productie van duurzame producten. Met dit voorstel wil de Commissie toekomstige producten op de Europese markt geschikt maken voor een klimaat neutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie.

...
EU Recht en beleid - 11 mei 2023

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energie labels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden staan centraal bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

...
Praktijkvraag - 10 mei 2023

Wat zijn de gevolgen van de Noodverordening hernieuwbare energie?

De Noodverordening hernieuwbare energie is in werking getreden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de behandeling(stermijnen) voor aanvragen voor vergunningen voor installaties voor duurzame energie of de renovatie daarvan? Is verdere implementatie noodzakelijk? Zijn er gevolgen voor procedures en het procesrecht? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers?

...
Nieuws - 12 oktober 2020

Europese Commissie vraagt feedback op de herziening van de Verpakkingsrichtlijn

In een circulaire economie moeten goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Verpakkingen mogen minder afval opleveren. Dat stelt de Europese Commissie in het nieuwe actieplan voor een circulaire economie. De Verpakkingsrichtlijn wordt herzien om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren.

...
EU Recht en beleid - 8 mei 2023

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

...
EU Rechtspraak - 8 mei 2023

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling vroeg het Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In dit EUrrest wordt de conclusie – een soort vooradvies aan het Europese Hof van Justitie – van de Advocaat-Generaal (A-G) in deze zaak besproken.

...
Nieuws - 21 juli 2021

Meer Europese ambities in de vernieuwde Richtlijn Energie-Efficiëntie

Het energieverbuik in de Europese Unie moet naar beneden. Daarom stelt de Europese Commissie een nieuwe doelstelling voor energie-efficiëntie voor. Dit heeft voor decentrale overheden gevolgen voor het aanbesteden van opdrachten, het verlenen van vergunningen en het renoveren van gebouwen.

...
Nieuws - 23 november 2020

EU strategie voor hernieuwbare offshore-energie

De Europese Commissie heeft de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie gepresenteerd. De strategie moet eraan bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is en de doelstelling haalt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen in vergelijking met 1990.