...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

...
EU Recht en beleid - 1 december 2022

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

...
EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU. Europese afvalwetgeving heeft als doel om de hoeveelheid afval te verminderen, maar richt zich ook op de circulaire economie, namelijk meer recyclen en hergebruiken.

...
Nieuws - 28 april 2022

Vermindering Europees stedelijk afval loopt achter op doelstelling

Voor de Europese afvaldoelstellingen moet de totale hoeveelheid afval met een derde afnemen. Het Europees Milieuagentschap onderzocht de afvalcijfers van de EU en gaf aanbevelingen voor het behalen van de 2030-doelen.

...
Nieuws - 7 juni 2022

Europese Commissie vraagt feedback op voorstel wijziging Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Als onderdeel van de “van boer tot bord”-strategie van de EU, wil de Commissie de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) opnieuw wijzigen, om zo de afvalproductie te verminderen en hergebruik te stimuleren. Hiermee moet de wetgeving duidelijker worden en lasten worden verminderd. Reageren kan tot 16 augustus.

...
Nieuws - 27 januari 2020

Uitdagingen en kansen bij circulair bouwen

Bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in de EU. Deze afvalstroom is dan ook niet voor niets aangemerkt als prioritair in het nieuwe Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. Het Europees Milieu Agentschap heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de uitdagingen en kansen die bouw- en sloopafval bieden op weg naar een circulaire economie.

...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Elektronisch afval

Elektrische en elektronische apparatuur bevat schaarse en dure hulpbronnen die kunnen worden hergebruikt, maar bevat ook gevaarlijk materiaal. Er zijn daarom regels voor de inzameling en verwerking . Zo moeten particulieren kosteloos AEEA kunnen inleveren

...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Verpakkingsafval

Om de werking van de interne markt te waarborgen heeft de EU eisen gesteld aan de samenstelling en hergebruikmogelijkheden van verpakking. Zo moeten lidstaten onder andere zorgen voor de beschikbaarheid van retour-, inzamelings- en terugwinningsystemen.

...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

...
EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

...
Nieuws - 3 juni 2019

Lokale gemeenschappen kampioen in afvalvermindering

Het Europees Comité van de Regio’s was dit jaar de gastheer van de jaarlijkse ‘European Week for Waste Reduction’ (EWWR) prijsuitreiking, die plaatsvond op 15 mei tijdens de EU Green Week 2019. De EWWR-prijzen werden uitgereikt aan de zes projecten die het meeste bijdroegen aan afvalvermindering.