Nieuws - 27 november 2023

Akkoord over vernieuwing Richtlijn bescherming milieu via strafrecht.

De uit 2008 stammende Richtlijn 2008/99/EG ter bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is door de ontwikkelingen van de laatste jaren toe aan een vernieuwing. De Raad en het Europees Parlement hebben op 16 november jl. overeenstemming bereikt over de inhoud van deze vernieuwing.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Radioactief afval

Het beheer van radioactief afval is op de lange termijn een complex onderwerp. Lidstaten moeten daarom een nationaal wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader vaststellen voor het beheer van radioactief afval.

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Kunststofafval

Wereldwijd neemt het kunststofafval toe. De Europese Unie zet in op een duurzaam gebruik van kunststoffen. De Single Use Plastics Richtlijn introduceert bijvoorbeeld een voor de hele EU geldend verbod op kunstproducten voor eenmalig gebruik.

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Elektronisch afval

Elektrische en elektronische apparatuur bevat schaarse en dure hulpbronnen die kunnen worden hergebruikt, maar bevat ook gevaarlijk materiaal. Er zijn daarom regels voor de inzameling en verwerking . Zo moeten particulieren kosteloos AEEA kunnen inleveren

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Huishoudelijk afval

De Europese Unie stelt doelstellingen voor het scheiden, het voorbereiden voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval. Daarnaast beoogt de EU het storten van al het stedelijk afval verder te beperken.

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Bioafval

Bioafval omvat onder andere GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. Bij het storten van bioafval kunnen broeikasgasemissies vrijkomen. De Europese Unie stelt daarom dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld.

EU Recht en beleid - 4 juli 2023

Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU. Europese afvalwetgeving heeft als doel om de hoeveelheid afval te verminderen, maar richt zich ook op de circulaire economie, namelijk meer recyclen en hergebruiken.

Nieuws - 12 oktober 2020

Europese Commissie vraagt feedback op de herziening van de Verpakkingsrichtlijn

In een circulaire economie moeten goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Verpakkingen mogen minder afval opleveren. Dat stelt de Europese Commissie in het nieuwe actieplan voor een circulaire economie. De Verpakkingsrichtlijn wordt herzien om het ontwerp van verpakkingen te verbeteren.

EU Recht en beleid - 2 mei 2023

Verpakkingsafval

Om de werking van de interne markt te waarborgen heeft de EU eisen gesteld aan de samenstelling en hergebruikmogelijkheden van verpakking. Zo moeten lidstaten onder andere zorgen voor de beschikbaarheid van retour-, inzamelings- en terugwinningsystemen.