...
Nieuws - 21 oktober 2019

Afvalregelgeving als belemmering voor de circulaire economie

De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie. Daarbij wordt uitgegaan van enkelvoudig gebruik van grondstoffen en producten, die na dit enkelvoudige gebruik als afval worden behandeld. […]

...
Praktijkvraag - 11 februari 2013

Is de verplichte scheiding van zorgtaken voor afval- en regenwater strijdig met de Europese richtlijn?

Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater kan daar onderdeel van zijn.

Door de scheiding van zorgtaken mag de overheid een perceeleigenaar dwingen om regenwater op het eigen perceel op te vangen en verbieden het regenwater op het riool te lozen. Is het Nederlandse beleid niet strijdig met de Europese richtlijn?