Nieuws - 27 november 2023

Akkoord over vernieuwing Richtlijn bescherming milieu via strafrecht.

De uit 2008 stammende Richtlijn 2008/99/EG ter bescherming van het milieu door middel van het strafrecht is door de ontwikkelingen van de laatste jaren toe aan een vernieuwing. De Raad en het Europees Parlement hebben op 16 november jl. overeenstemming bereikt over de inhoud van deze vernieuwing.

Nieuws - 27 november 2023

Parlement wijst wetsvoorstel af voor duurzaam gebruik van pesticiden

Naar aanleiding van de Green Deal en in het bijzonder de Farm to Fork strategie heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Verordening voor duurzaam gebruik van pesticiden ter bescherming van het milieu. Het Europees Parlement wees dit voorstel op 22 november 2023 af.

EU Recht en beleid - 20 april 2023

Chemische stoffen

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen is er uitgebreide EU-wetgeving op dit gebied. Zo worden voor alle chemische stoffen de risico’s geïnventariseerd en op basis daarvan maatregelen geformuleerd.

Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket

De Europese Commissie komt met een voorstel om de regels voor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater aan te passen. Ze wil de EU-lijst met de vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en bijbehorende kwaliteitsnormen actualiseren en uitbreiden, met onder andere PFAS-stoffen. Voor decentrale overheden heeft dit impact op de monitoring van en rapportage over de toestand van het milieu.

Nieuws - 9 mei 2022

Europese Commissie publiceert stappenplan tot verbod gevaarlijke chemische stoffen

De Commissie heeft een stappenplan gepubliceerd voor de regulering van schadelijke chemische stoffen. In 2030 zullen waarschijnlijk duizenden chemische stoffen verboden worden, waaronder PVC, brandwerende stoffen en bisfenolen. Voor PFAS zullen sterke beperkingen gaan gelden.

Nieuws - 28 februari 2022

Raadpleging: vervuiling door microplastics

De zorgen over de vervuiling door microplastics nemen toe en de huidige Europese aanpak schiet tekort. De Europese Commissie wil een vollediger en coherenter beleid en vraagt uw input hierover. U kunt tot 17 mei reageren. 

Nieuws - 31 januari 2022

Consultatie over chemische stoffen (REACH)

Chemische stoffen: wat moet, wat mag en wat mag niet? De Commissie heeft een raadpleging geopend over de REACH-verordening. Deze verordening gaat over regels voor de registratie, beoordeling en controle van chemische stoffen. U kunt tot 15 april 2022 deelnemen aan de consultatie.

EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Europese regels op het gebied van chemische en risicovolle stoffen vastgelegd in verschillende richtlijnen. In Nederland zijn deze verschillende stoffenlijsten gebundeld tot één Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst.

EU Recht en beleid - 7 februari 2023

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.