...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Is het mededingingsrecht van toepassing als waterschappen biogas, dat vrij komt bij diens afvalwater- en zuiveringsactiviteiten, (terug)leveren aan het gasnet?

Bij de zuivering van afvalwater via slibvergisting produceert het waterschap biogas. Biogas is een brandstof en kan worden omgezet in elektriciteit. Het waterschap wil een deel van deze brandstof zelf gebruiken en het overige deel dat zij niet verbruikt aan het gasnet leveren. Speelt het mededingingsrecht hier een rol?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan ons waterschap (staats)steun verlenen aan een energieberijf voor energiebesparingen?

Ons waterschap wil aan een energiebedrijf steun verlenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het energiebedrijf zal oppervlaktewater oppompen en het koelproces van een groot aantal kantoren verzorgen. Het toedienen van ijzerchloride (defosfateringsproces) komt voor de rekening van het waterschap. Door dit proces kan het energiebedrijf koelwater afkomstig van de koudeproductiecentrale lozen en koud water leveren aan haar klanten. Is hier sprake van staatssteun?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Slimme energiemeters: welke Europese regels zijn van toepassing?

Steeds meer woningen in onze gemeente krijgen slimme energiemeters. Hierdoor kan efficiënter met energie omgegaan worden. Kent het Europese recht ook voorschriften over slimme energiemeters waar de gemeente rekening mee dient te houden? Hoe zit het met de  bescherming van gegevens van burgers uit onze gemeente? Bijvoorbeeld wanneer de gemeente de data die deze slimme meters creëren zou willen gebruiken  om te sturen op efficiënter met energie om gaan?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Onze regio oriënteert zich op de mogelijkheden om meer en beter samen te werken op het gebied van grensoverschrijdende energie(transitie). Zijn er al initiatieven genomen met betrekking tot grensoverschrijdende energietransitie? Welke kansen liggen er om grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied te bevorderen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet steun aan een project voor CO2-reductie en energiebesparing gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een technische installatie tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Moeten we dit project melden als staatssteun bij de Europese Commissie, of komen we voor een bepaalde vrijstelling in aanmerking ?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe kunnen Europese fondsen worden ingezet in de strijd tegen energiearmoede?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor kunnen wij zelf regelingen opzetten, maar zijn er ook fondsen vanuit de Europese Unie die een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van energiearmoede?

...
Nieuws - 11 september 2023

Steun voor productie van hernieuwbare waterstof goedgekeurd

Nederland mag aanzienlijke financiële steun verlenen voor de productie van waterstof. Op 28 juli 2023 heeft de Europese Commissie daartoe een Nederlandse steunregeling van 246 miljoen euro goedgekeurd. Nederland gaat deze regeling inzetten voor het ondersteunen van de productie van hernieuwbare waterstof.

...
Nieuws - 21 juli 2022

Interview met Europarlementariër Tom Berendsen

Tom Berendsen is sinds 2019 Europarlementariër namens het CDA. Vanuit die functie neemt hij zitting in de commissies industrie, onderzoek en energie en regionale ontwikkeling. KED sprak met hem over de uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en fondsen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Nieuwe handreiking Noodverordening Hernieuwbare Energie gepubliceerd

Het IPO, de VNG, KED en NP RES hebben gezamenlijk met inbreng van enkele Ministeries een handreiking tot stand gebracht die de gevolgen voor de Noodverordening Hernieuwbare Energie in Nederland verder duidt. Deze artikelsgewijze uitleg is speciaal op de decentrale praktijk gericht.

...
Nieuws - 27 januari 2020

Gebruik hernieuwbare energie Nederland ondermaats

Nederland is de slechtst presterende lidstaat op het gebied van hernieuwbare energie. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 7, 4 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa komt. Het gemiddelde aandeel hernieuwbare energie lag in 2018 in de Europese Unie (EU) op 18%.