Praktijkvraag - 1 mei 2024

Hoe kunnen Europese fondsen worden ingezet in de strijd tegen energiearmoede?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor kunnen wij zelf regelingen opzetten, maar zijn er ook fondsen vanuit de Europese Unie die een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van energiearmoede?

Nieuws - 22 april 2024

Nieuwe richtlijn energieprestaties gebouwen aangenomen

De nieuwe versie van de Richtlijn Energieprestaties Gebouwen komt eraan. De opvolger van Richtlijn 2010/31 zal naar verwachting op zijn vroegst dit najaar in Nederland geïmplementeerd worden. Met het verloop der jaren zullen er meer renovaties van gebouwen moeten plaatsvinden.

Praktijkvraag - 10 april 2024

Zijn overheidsbedrijven verplicht om een energie-audit te doen?

Wij begrijpen dat er voor zogenaamde grote ondernemingen een plicht is om een energie-audit te laten doen. Geldt deze verplichting, die voortkomt uit de energie-efficiëntierichtlijn (EED), ook voor overheidsbedrijven?

EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Energie

Het energiebeleid is de kern van vele (inter)nationale klimaatafspraken. Het Europees energiebeleid is dan ook veelomvattend en strekt van thema’s zoals duurzame energieopwekking tot aan de introductie van energielabels voor producten en gebouwen. Decentrale overheden zijn essentieel bij de uitvoering van het Europees energiebeleid.

EU Recht en beleid - 20 maart 2024

Hernieuwbare energie

De Europese wetgeving bevordert het gebruik van hernieuwbare energie. Tegen 2030 moet 42,5% van de energie uit hernieuwbare energie komen.

EU Recht en beleid - 20 maart 2024

Energie-efficiëntie

Het energieverbruik in 2030 moet omlaag – dit is het doel van de EU. Daarom zijn er Europese energie-efficiëntie eisen voor verschillende sectoren, zoals gebouwen, de vervoerssector, de verwarmings- en koelingssector.

Nieuws - 18 maart 2024

Noodverordening Hernieuwbare Energie verlengd

De Noodverordening Hernieuwbare Energie, die soepelere regels stelt voor projecten voor hernieuwbare energie, wordt verlengd. De Commissie heeft bepaald dat er nog voldoende energie-onzekerheid is om hiertoe over te gaan.

Praktijkvraag - 14 maart 2024

Wat zijn de gevolgen van de Noodverordening hernieuwbare energie?

De Noodverordening hernieuwbare energie is in werking getreden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de behandeling(stermijnen) voor aanvragen voor vergunningen voor installaties voor duurzame energie of de renovatie daarvan? Is verdere implementatie noodzakelijk? Zijn er gevolgen voor procedures en het procesrecht? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers?

Nieuws - 22 januari 2024

Nationaal energie- en klimaatplan: wat moet Nederland verbeteren?

Lidstaten zijn verplicht om Nationale energie-en klimaatplannen aan de Europese Commissie voor te stellen. De Commissie heeft het Nederlandse plan geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de Nederlandse plannen op verschillende punten voor verbetering vatbaar zijn. De definitieve plannen moeten in juni 2024 worden gefinaliseerd.

Nieuws - 15 januari 2024

Nieuwe EUCF-financieringsronde voor energietransitie in gemeenten

De European City Facility (EUCF) heeft de zesde ronde voor financieringsaanvragen geopend. EUCF ondersteunt gemeenten met €60.000 om hun klimaat- en energieplannen uit te voeren. Aanvragen is mogelijk tot 15 maart 2024.

Praktijkvraag - 18 december 2023

Is het mededingingsrecht van toepassing als waterschappen biogas, dat vrij komt bij diens afvalwater- en zuiveringsactiviteiten, (terug)leveren aan het gasnet?

Bij de zuivering van afvalwater via slibvergisting produceert het waterschap biogas. Biogas is een brandstof en kan worden omgezet in elektriciteit. Het waterschap wil een deel van deze brandstof zelf gebruiken en het overige deel dat zij niet verbruikt aan het gasnet leveren. Speelt het mededingingsrecht hier een rol?