Nieuws - 13 november 2023

Richtlijn Hernieuwbare Energie: Wat zijn de gevolgen voor decentrale overheden in Nederland?

Naar aanleiding van de Green Deal en de klimaatverordening uit 2021, acht de Commissie het noodzakelijk om de RED II aan te passen. Het Europees Parlement heeft op 12 september 2023 het voorstel voor de RED III goedgekeurd. De invoering van RED III heeft gevolgen voor wat betreft vergunningverlenings­processen en verduurzaming die ook decentrale overheden raken.

Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

Nieuws - 20 maart 2023

Europese Commissie publiceert plannen om groene industrie te stimuleren

De Europese Unie is volgens de Europese Commissie te afhankelijk van derde landen voor de opwekking van duurzame energie. Daarom heeft ze een wetsvoorstel ingediend om de interne opwekkingscapaciteit te vergroten en CO2-opslag te stimuleren, namelijk de Net-Zero Industry Act (NZIA). Het voorstel zal invloed hebben op decentrale overheden, onder meer op het gebied van vergunningverstrekking, aanbesteden en ruimtelijke ordening.  

Praktijkvraag - 26 september 2023

Mag onze gemeente steun verlenen voor de afvang, transport en opslag van CO2?

De gemeente wil subsidie verlenen aan een project op het gebied van CO2 afvang, transport en opslag. Het betreft een voorbereidingstraject voor investeringen in transport en opslagfaciliteiten. Wordt CO2 afvang, transport en opslag gezien als milieubeschermingsmaatregel? Mag de gemeente steun verlenen aan dit project binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Richtsnoeren Milieusteun?

EU Recht en beleid - 26 juni 2023

CO2 en Luchtkwaliteit

Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van broeikasgassen. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen.

EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

Nieuws - 29 maart 2021

Consultatie over initiatief voor duurzame producten

De EC vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het initiatief inzake de productie van duurzame producten. Met dit voorstel wil de Commissie toekomstige producten op de Europese markt geschikt maken voor een klimaat neutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie.

Nieuws - 21 juli 2021

Meer Europese ambities in de vernieuwde Richtlijn Energie-Efficiëntie

Het energieverbuik in de Europese Unie moet naar beneden. Daarom stelt de Europese Commissie een nieuwe doelstelling voor energie-efficiëntie voor. Dit heeft voor decentrale overheden gevolgen voor het aanbesteden van opdrachten, het verlenen van vergunningen en het renoveren van gebouwen.