...
Nieuws - 14 oktober 2019

EU-landbouwbeleid: de huidige stand van zaken

Het EU-landbouwbeleid wordt hervormd. Het is nog niet duidelijk wat voor invulling het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat krijgen, maar het Commissievoorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) bevat in ieder geval een pakket aan bezuinigingen. 

...
Nieuws - 18 februari 2019

Stand van zaken: wijzigingen EU-landbouwbeleid

Op 14 februari 2019 vond er in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Vorig jaar heeft de Europese Commissie in de context van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) een voorstel gedaan voor het toekomstige EU-landbouwbeleid.

...
EU Recht en beleid - 29 mei 2024

Pesticiden

Pesticiden kunnen schadelijke chemische stoffen bevatten. Deze kunnen terecht komen in het oppervlaktewater, de bodem of in levensmiddelen. Daarom gelden er eisen voor de toelating en het gebruik van deze middelen. Ook moet het duurzaam gebruik van pesticiden worden bevorderd.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Meststoffen en stikstof

In de agrarische sector worden mest en kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien. Kunstmest bevat stikstofverbindingen zoals nitraat, maar ook fosfaat. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor planten. Teveel mest op en in de bodem heeft echter negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater en voor andere soorten natuur en milieu. Om milieurisico’s van mestgebruik te beperken hanteert de Europese Unie regels voor meststoffen. 

...
EU Recht en beleid - 7 maart 2024

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: GLB

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is het EU-brede kader voor landbouwsubsidies en plattelandsontwikkeling. Voor de periode van 2021-2027 heeft de Europese Commissie 387 miljard euro uitgetrokken voor het GLB en daarmee is het één van de belangrijkste uitgavenposten van de Europese Unie. Oorspronkelijk is het GLB ingevoerd om de voedselproductie te vergroten en de voedselzekerheid te garanderen. Sindsdien zijn de prioriteiten aanzienlijk verschoven en spelen klimaat- en milieubescherming en plattelandsontwikkeling een steeds belangrijkere rol binnen het GLB.

...
Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

...
Praktijkvraag - 18 december 2023

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

...
Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

...
Nieuws - 15 augustus 2023

Call Urban Agenda voor leden nieuwe thema-partnerschappen: Food en Cities of Equality

De Urban Agenda for the EU (UAEU) zoekt partners voor twee nieuwe themapartnerschappen: ‘Food’ en ‘Cities of Equality’. Steden, regio’s, lidstaten, partnerstaten, stedelijke koepelorganisaties en andere instanties worden uitgenodigd om lid te worden. Aanmelden kan tot 29 september 2023.

...
Nieuws - 3 juli 2023

430 miljoen voor Europese landbouw

De Europese Commissie (EC) stelt voor om 430 miljoen euro uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van Europese boeren. Economische en ecologische factoren maken het lastiger voor Europese boeren om rond te komen. Lidstaten moeten nog over het voorstel stemmen.