...
Nieuws - 31 oktober 2022

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket

De Europese Commissie komt met een voorstel om de regels voor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater aan te passen. Ze wil de EU-lijst met de vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu en bijbehorende kwaliteitsnormen actualiseren en uitbreiden, met onder andere PFAS-stoffen. Voor decentrale overheden heeft dit impact op de monitoring van en rapportage over de toestand van het milieu.

...
EU Recht en beleid - 1 november 2022

Milieubeheer

Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol in de bescherming van het milieu. De decentrale overheden zijn belast met de bestuursrechtelijke handhaving van de milieuregels.

...
EU Recht en beleid - 20 oktober 2022

Milieubeleid

Het milieubeleid van de Europese Unie is er op gericht om het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren. Het milieubeleid raakt dan ook aan diverse thema’s zoals vogelbescherming, schoon drinkwater en het verminderen van afval. Hier vindt u de Europese wet- en regelgeving op het gebied van milieu die van belang is voor decentrale overheden.

...
Praktijkvraag - 11 oktober 2022

Waar dient de gemeente rekening mee te houden bij het instellen of uitbreiden van een milieuzone?

Zowel in Nederland als in de Europese Unie is er een toenemende trend waar te nemen wat betreft het aantal milieuzones dat wordt ingesteld om luchtvervuilende vervoersmiddelen in en rondom de stad te weren. Onze gemeente overweegt ook om een milieuzone in te stellen. Wat zijn geldende Europeesrechtelijke normen op het gebied van milieu en vervoer en waar moet de gemeente zoal rekening mee houden?

...
Nieuws - 12 september 2022

Uitzonderingspositie voor boeren ingetrokken door Europese Commissie

Nederlandse boeren raken hun uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest kwijt. Dat heeft de Commissie medegedeeld. Vanaf 2023 treedt een afbouwtraject in werking zodat Nederland vanaf 2026 voldoet aan de voorwaarden van de nitraatrichtlijn.

...
Nieuws - 31 augustus 2022

Raadpleging bodemgezondheid

Sinds 1 augustus 2022 loopt er een openbare raadpleging voor een voorstel tot een richtlijn over bodemgezondheid. De voorgestelde richtlijn heeft als doel de voorwaarden voor een gezonde bodem te in kaart te brengen, opties voor de monitoring van de bodem vast te stellen en regels vast te stellen voor duurzaam bodemgebruik en -herstel. De richtlijn maakt deel uit van de EU-bodemstrategie voor 2030. Het is tot 24 oktober 2022 mogelijk om feedback te geven.

...
Nieuws - 8 november 2021

Consultatie over de kwaliteit van zwemwater

De Europese Commissie wil de kwaliteit van zwemwater verbeteren. Belanghebbenden, zoals provincies, zien toe op de naleving van de regels. Deelnemen aan de openbare raadpleging kan tot 20 januari 2022.

...
Nieuws - 6 december 2021

Evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn

Evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
De Europese Unie wil weten of ze er voldoende in slaagt om milieuschade te voorkomen en herstellen. Om die reden vraagt de Europese Commissie om feedback over de werking van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Decentrale overheden kunnen in aanraking komen met milieuschade.

...
Nieuws - 22 november 2021

Een bodemstrategie voor de toekomst

70% van de bodem in de EU is van slechte kwaliteit. Daarom heeft de Europese Commissie een nieuwe bodemstrategie gelanceerd. De verbetering van de grond is voor decentrale overheden van belang. Beleidsdomeinen zoals landbouw, milieu en klimaat zijn nauw verbonden met bodemkwaliteit.