...
EU Rechtspraak - 8 mei 2023

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling vroeg het Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In dit EUrrest wordt de conclusie – een soort vooradvies aan het Europese Hof van Justitie – van de Advocaat-Generaal (A-G) in deze zaak besproken.

...
EU Rechtspraak - 20 april 2023

Hoe ver strekt de bescherming van een voortplantingsplaats van een beschermde diersoort in de zin van de Habitatrichtlijn?

In deze zaak heeft het Hof van Justitie van de EU vier vragen beantwoord over de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- en rustplaatsen van de Cricetus cricetus , de veldhamster. De verwijzende rechter in deze zaak vroeg onder andere meer uitleg over het begrip “voortplantingsplaats” uit artikel 12, lid 1 van de Habitatrichtlijn. Voor welke periode moet een dergelijke plaats beschermd worden en wanneer is er sprake van beschadiging of vernieling van deze plaats?

...
Nieuws - 2 december 2019

Stikstof: hoe verhoudt een drempelwaarde zich tot de Habitatrichtlijn?

Het kabinet heeft de Raad van State om een aantal adviezen gevraagd over de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van deze adviezen betreft het inrichten van een generieke drempelwaarde voor de stikstofdepositie. Een dergelijke drempelwaarde betekent dat projecten die minder stikstof uitstoten dan een bepaalde waarde (de drempel) automatisch toestemming krijgen.

...
Nieuws - 16 september 2019

Stand van zaken rondom de PAS-uitspraak

Op 29 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft geoordeeld dat de passende beoordeling die het PAS uitvoerde niet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese Habitatrichtlijn.

...
Nieuws - 14 oktober 2019

Overheid presenteert eerste oplossingen in aanpakken stikstofproblematiek

De Minister van Landbouw en Voedselkwaliteit heeft, naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek, op 4 oktober haar aanpak voor de stikstofreductie gepresenteerd. Hierin schetst ze een nieuw plan waarmee ze stikstofreductie wil gaan bewerkstelligen.

...
Nieuws - 2 maart 2020

Natuurbank: compensatienatuur voor projecten met groot openbaar belang

In mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden voor vergunningsverlening. Na de uitspraak kwamen vele projecten stil te liggen. Dit trof grote projecten die bijvoorbeeld infrastructurele veiligheid moeten garanderen

...
Praktijkvraag - 27 maart 2023

Kan de provincie helpen bij overlast wolven?

Onze provincie ontvangt berichten van bezorgde boeren over de komst van de wolf. Wij weten dat we de wolf niet mogen afschieten of verdrijven, maar zijn er mogelijkheden om de boeren te helpen om deze uitdaging het hoofd te bieden?

...
Nieuws - 13 oktober 2020

Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector

Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies.

...
Nieuws - 6 mei 2020

Kabinet presenteert structurele aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet stelt € 5 miljard beschikbaar voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek door een pakket maatregelen voor de periode tot en met 2030 die de uitstoot en neerslag van stikstof vermindert, de natuur herstelt en de vergunningsverlening verder op gang brengt.

...
Nieuws - 20 januari 2020

Europees Parlement neemt standpunt in over biodiversiteit

Op donderdag 16 januari heeft het Europees Parlement een standpunt aangenomen met betrekking tot biodiversiteit. In het standpunt stelt het Parlement dat Europa 30% van zijn grondgebied moet reserveren als natuurreservaten, bindende doelstellingen moet invoeren om het gebruik van pesticiden te verminderen en 10% van zijn langetermijnbudget moet investeren in maatregelen om soortenverlies en aantasting van leefgebieden tegen te gaan.