...
EU Recht en beleid - 4 juli 2024

Natuur en Biodiversiteit

De Europese Unie heeft regels opgesteld om de kwaliteit van natuur in Europa te behouden en te verbeteren door gebieden, planten en dieren te beschermen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Ook is Europees beleid voor bodem, bossen en landgebruik van belang voor decentrale overheden.

...
Praktijkvraag - 30 mei 2024

Mag een gemeente duiven die overlast veroorzaken vangen en om het leven brengen?

In onze gemeente kampen we met een groot duivenprobleem. De duivenpopulatie is de afgelopen jaren sterk gestegen. Om de overlast te verminderen, voelen we ons helaas genoodzaakt een aantal duiven te vangen en uiteindelijk ook om te brengen. Mag dit volgens de Europese Vogelrichtlijn?

...
Praktijkvraag - 30 mei 2024

Hoe werken de staatssteunregels bij de financiering van natuurbeheer(ders)?

Onze gemeente vraagt zich af of het mogelijk is om terreinbeherende organisaties (TBO’s) of andere natuurbeheerders financieel te ondersteunen bij hun activiteiten zonder dat er sprake is van (onrechtmatige) staatssteun. Er ligt nu bijvoorbeeld een subsidieaanvraag voor de bouw van een bezoekerscentrum.

...
Nieuws - 19 februari 2024

Ingetrokken en uitgestelde maatregelen milieu & klimaat

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal tegemoetkomingen gedaan aan de Europese landbouwers. Het gaat om het tijdelijk opschorten van bestaande, en het aanpassen of schrappen van voorgenomen maatregelen op het gebied van milieu- en klimaatwetgeving. Welke maatregelen zijn dit precies? In dit nieuwsbericht geven wij een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, met per verandering de vindplaats voor verdere informatie.

...
Nieuws - 23 oktober 2023

Raad van State over stallen: van Nederlands stikstof naar Europese natuurgebieden

De Raad van State heeft over de verlening van natuurvergunningen voor melkveehouders geoordeeld. De conclusie is dat de natuurvergunningen onjuist zijn verleend op grond van een ontoereikende manier waarop stikstofemissies van stallen worden berekend. Deze manier voldoet niet aan de eisen van Europese wetgeving.

...
Nieuws - 2 oktober 2023

EU doelstellingen als evenwichtsnummer: tussen de vleermuis en de isolatieopgave

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen Provincie Utrecht en het isolatiebedrijf IsoSun, die huizen en woningen isoleert. Vaak bevinden zich tussen de spouwmuren vleermuizen, die volgens de Habitatsrichtlijn moeten worden beschermd. De Raad van State concludeert dat IsoSun niet voldoende maatregelen heeft genomen om vleermuizen te beschermen.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan de provincie steun voor natuurbeheer inrichten als compensatie voor de uitvoering van een DAEB?

Onze provincie wil een organisatie die zich inzet voor natuurbeheer een subsidie geven om een bepaald stuk natuur te onderhouden en te beschermen. Hoe moeten wij een dergelijke subsidie inrichten om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels? Kunnen wij de subsidie aanmerken als een compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

...
EU Rechtspraak - 20 april 2023

Hoe ver strekt de bescherming van een voortplantingsplaats van een beschermde diersoort in de zin van de Habitatrichtlijn?

In deze zaak heeft het Hof van Justitie van de EU vier vragen beantwoord over de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- en rustplaatsen van de Cricetus cricetus , de veldhamster. De verwijzende rechter in deze zaak vroeg onder andere meer uitleg over het begrip “voortplantingsplaats” uit artikel 12, lid 1 van de Habitatrichtlijn. Voor welke periode moet een dergelijke plaats beschermd worden en wanneer is er sprake van beschadiging of vernieling van deze plaats?

...
Nieuws - 2 december 2019

Stikstof: hoe verhoudt een drempelwaarde zich tot de Habitatrichtlijn?

Het kabinet heeft de Raad van State om een aantal adviezen gevraagd over de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van deze adviezen betreft het inrichten van een generieke drempelwaarde voor de stikstofdepositie. Een dergelijke drempelwaarde betekent dat projecten die minder stikstof uitstoten dan een bepaalde waarde (de drempel) automatisch toestemming krijgen.

...
Nieuws - 16 september 2019

Stand van zaken rondom de PAS-uitspraak

Op 29 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft geoordeeld dat de passende beoordeling die het PAS uitvoerde niet voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese Habitatrichtlijn.