Nieuws - 4 december 2023

Raadpleging: Beoordeling Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en vraagt om feedback. Decentrale overheden kunnen tot 8 maart 2024 een vragenlijst invullen om feedback te geven.

Nieuws - 31 oktober 2022

Nulvervuilingspakket: voorstel nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater

De Europese Commissie wil luchtvervuiling sterk tegengaan. Om dit te realiseren, heeft de Commissie een nulvervuilingspakket gepresenteerd om de kwaliteit van de lucht en het water. Voor decentrale overheden gaat dit impact hebben op de monitoring en rapportering van de toestand van het milieu.

EU Recht en beleid - 16 oktober 2023

Afvalwater

De lozing van afvalwater kan het milieu aantasten. Afvalwater moet daarom gezuiverd worden. Afvalwater kan grensoverschrijdende effecten hebben. Daarom zijn er in de Europese Unie minimumeisen opgesteld voor de behandeling van afvalwater. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben hiermee te maken, bijvoorbeeld bij de inzameling en zuivering van afvalwater.

Nieuws - 2 oktober 2023

REACH: Nieuwe EU-maatregelen ter beperking van microplastics

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen aangenomen om bewust toegevoegde microplastics te beperken. Cosmetische producten zoals scrubs, tandpasta, maar ook kunstgras voor sportvelden mogen geen microplastics meer bevatten. Dit vermindert de plastic vervuiling en verbeterd het milieu.

EU Recht en beleid - 8 mei 2023

Waterbeheer

Er is in Europa een groeiende vraag naar water voor huishoudens en economische en industriële activiteiten. Tegelijkertijd zetten watervervuiling en klimaatverandering de vraag naar water steeds meer onder druk. De bescherming en het beheer van water overstijgt de nationale grenzen. De Europese Unie heeft daarom regels opgesteld voor het waterbeheer en de bescherming van de kwaliteit van het water.

Nieuws - 11 maart 2019

Commissie vraagt om inbreng voor fitness check waterwetgeving

In navolging op de consultatie van de Kaderrichtlijn Water heeft de Commissie een tiental enquêtes gepubliceerd om meer informatie van belanghebbenden te krijgen. Met name voor waterschappen en provincies kan het interessant zijn om op één of meerdere enquêtes te reageren.

Nieuws - 18 november 2019

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen van 2021 tot 2027, worden vastgesteld. Aan het eind van deze periode moeten alle doelen in beginsel gehaald zijn, al is niet zeker of dat haalbaar is.

Nieuws - 28 januari 2019

Stakeholder-bijeenkomst: de toekomst van het Europese waterbeleid

Op woensdag 23 januari organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies een bijeenkomst over de fitness check water waarbij stakeholders hun standpunten voor de toekomst van het Europese waterbeleid met elkaar deelden.