...
Praktijkvraag - 2 december 2022

Kan een gemeente die snippergroen verkoopt te maken krijgen met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente is een project gestart om snippergroen binnen de gemeente in kaart te brengen en vervolgens te verkopen. Momenteel zijn een hoop stukjes snippergroen verhuurd of in bruikleen gegeven aan inwoners. Kunnen wij bij de verkoop, verhuur en het in bruikleen geven van snippergroen met de Wet Markt en Overheid te maken krijgen? En zo ja, hoe moeten wij dan omgaan met de verplichting om de integrale kosten door te berekenen?

...
Praktijkvraag - 2 december 2022

Financiering jeugdzorginstellingen via DAEB mogelijk?

Veel gemeenten kiezen ervoor om jeugdzorg in te kopen en een aanbesteding te starten. Onze gemeente overweegt echter om de dienstverlening op het terrein van jeugdzorg niet als opdrachtgever in te gaan kopen, maar om de bestaande jeugdinstellingen in onze gemeente te financieren. Dit willen we doen door ze te compenseren voor het verrichten van diensten in het algemeen (economisch) belang (DA(E)B). Is dat mogelijk?

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Altmark-arrest

Compensatiesteun door (decentrale) overheden aan een onderneming voor het verrichten van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) kan noodzakelijk zijn voor het waarborgen van publieke dienstverlening. Uit het Altmark-arrest van het Hof van […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Staatssteunregels DAEB

Wil een overheidsorganisatie compensatiesteun voor het verrichten van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) verlenen? En voldoet deze compensatiesteun wel aan de eerste drie voorwaarden van het Altmark-arrest, maar niet aan […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Kartelverbod

Artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat kartelvorming door ondernemingen verboden is. Het wegnemen van concurrentie door een kartel is namelijk schadelijk […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Gedragsregels Markt en Overheid

Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten moeten zich houden aan de gedragsregels Markt en Overheid, die zijn opgenomen in de Mededingingswet. De doelstelling van de Wet Markt en Overheid is […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Concentratietoezicht

Als één of meerdere bedrijven een overgroot deel van een bepaalde markt in handen hebben, kan dit een negatieve invloed hebben op de mededinging. Fusies, overnames van ondernemingen en de oprichting […]

...
EU Recht en beleid - 2 november 2022

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Decentrale overheden mogen op basis van Europese regelgeving economische activiteiten in het algemeen belang beleggen bij een onderneming, als de markt de diensten onvoldoende oppakt of deze niet tegen maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden verricht. De overheid mag de onderneming daarna compenseren voor het uitvoeren van de dienst.

...
Praktijkvraag - 24 oktober 2022

Voor welke periode kan een DAEB worden toegewezen?

Onze gemeente wil onder toepassing van het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Vrijstellingsbesluit steun verlenen aan een zorgcentrum voor mensen met een geestelijke beperking. Aangezien de gemeente continuïteit van zorg erg belangrijk vindt, willen wij graag dat de betrokken onderneming de DAEB voor langere tijd gaat uitvoeren. In dat kader vragen wij ons af of er bepalingen zijn voor wat betreft de periode waarvoor een onderneming met de uitvoering van een DAEB kan worden belast.

...
EU Recht en beleid - 10 oktober 2022

Mededinging in het sociaal domein

Gemeenten hebben onder wetgeving in het sociale domein de verantwoordelijkheid ondersteuning te bieden aan inwoners. Bijvoorbeeld onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Met deze verantwoordelijkheden worden […]

...
EU Recht en beleid - 5 oktober 2022

Misbruikverbod

Onder Europese regelgeving mogen ondernemingen geen misbruik maken van hun machtspositie. Dit geldt ook voor (decentrale) overheden wanneer zij als onderneming op de markt optreden. Op deze pagina vindt u […]

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?