logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Is een overheidsbedrijf ook gebonden aan de regels van de Wet Markt & Overheid?

Onze gemeente kent verschillende overheidsbedrijven. In de Mededingingswet staat dat de gedragsregels Markt & Overheid gelden voor overheidsorganisaties die zich zelf of via hun overheidsbedrijven op de markt begeven. Betekent dit dat het overheidsbedrijf ook gebonden is aan de vier gedragsregels? Wij denken hierbij in het bijzonder aan de verplichting om de integrale kosten van de activiteit door te berekenen in de tarieven die daarvoor worden gerekend.

Bekijk het antwoord

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

Bekijk het antwoord

Wet Markt & Overheid: integrale kosten of marktconforme tarieven rekenen?

Onze gemeente verhuurt verschillende ruimten in een aantal gemeentelijke panden. Wij begrepen dat we ons hierbij aan de Wet Markt & Overheid moeten houden en de integrale kosten moeten doorrekenen in de huurprijs. Bij sommige ruimten komen we dan echter uit op een hogere huurprijs dan die door particuliere ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden wordt gevraagd. Geldt het vereiste van het doorberekenen van integrale kosten altijd? Of kunnen wij er in dit geval voor kiezen om bij de huurprijsberekening aan te sluiten bij de marktconforme tarieven?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente participeren in de aanleg van een zonne(panelen)park zonder de mededingingsregels te overtreden?

In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft het Rijk geld aan de gemeente beschikbaar gesteld ten behoeve van een proeftuin voor een aardgasvrije wijk. De gemeente overweegt dit geld (deels) te gebruiken voor eigen rechtstreekse participatie in de exploitatie van een zonnepark, bijvoorbeeld via een nog op te richten rechtspersoon. Met welke mededingingsregels en/of staatssteunregels moet de gemeente dan rekening houden?

Bekijk het antwoord

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

Binnen onze gemeentelijke organisatie laten wij ons print en drukwerk uitvoeren door ons eigen post- en reprocentrum. Wij zijn een kleine gemeente en hebben het centrum inmiddels ook opengesteld voor opdrachten van particuliere ondernemingen. Is de Wet Markt & Overheid op deze situatie van toepassing? En indien dit het geval is, met welke regels moeten wij dan rekening houden?

Bekijk het antwoord

Kan een gemeente die snippergroen verkoopt te maken krijgen met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente is een project gestart om snippergroen binnen de gemeente in kaart te brengen en vervolgens te verkopen. Momenteel zijn een hoop stukjes snippergroen verhuurd of in bruikleen gegeven aan inwoners. Kunnen wij bij de verkoop, verhuur en het in bruikleen geven van snippergroen met de Wet Markt en Overheid te maken krijgen? En zo ja, hoe moeten wij dan omgaan met de verplichting om de integrale kosten door te berekenen?

Bekijk het antwoord

Is het mogelijk om als gemeente een sportaccommodatie te exploiteren zonder in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente wil in een achtergestelde buurt een sportaccommodatie exploiteren met als doel de leefbaarheid en de sociale cohesie te vergroten. Onze gemeente beschouwt een dergelijke activiteit dan ook als een activiteit in het algemeen belang. Kan er dan ook gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsregel in de Wet Markt en Overheid die hierop toeziet?

Bekijk het antwoord

Is de Wet Markt en Overheid van toepassing bij adviesdiensten aan andere gemeente?

Onze gemeente heeft veel expertise opgebouwd over veiligheid, openbare orde en handhaving. Een naburige gemeente geeft aan behoefte te hebben aan dergelijke expertise. Onze gemeente kan en wil haar expertise op dit gebied ter beschikking stellen door middel van het leveren van bijvoorbeeld adviesdiensten of het tijdelijk aanbieden/uitwisselen van personeel. Dient de gemeente bij de kostenberekening voor het beschikbaar stellen van haar personeel aan een andere gemeente ten behoeve van adviesdiensten, rekening te houden met de Wet Markt en Overheid, en dan met name het vereiste van integrale kostprijsberekening?

Bekijk het antwoord

Mag een gemeente subsidie verstrekken om leegstand tegen te gaan, naast hanteren van integrale kostprijs?

Onze gemeente is eigenaar van een pand dat momenteel leeg staat. Er dienen zich geen huurders aan tegen de marktconforme huurprijs waarvoor het nu wordt aangeboden. Mag de gemeente in dat geval subsidie verstrekken om leegstand te voorkomen of leidt dat tot mededingingsrechtelijke bezwaren? Is de gemeente in een dergelijk geval überhaupt verplicht om de huurprijs van het pand te baseren op de integrale kostprijs?

Bekijk het antwoord

Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?

Onze gemeente heeft in het kader van de aanbesteding voor Wmo-diensten een inschrijving ontvangen van twee aanbieders van dagbesteding voor gehandicaptenzorg. Die twee partijen hebben als combinatie ingeschreven. Door deze combinatievorming blijven slechts enkele andere aanbieders over. Deze partijen die gezamenlijk hebben ingeschreven hadden echter ook individueel kunnen inschrijven. Wordt door de inschrijving in combinatie de mededinging beperkt? En mogen wij  deze inschrijving dan wel toelaten op basis van de mededingingsregels?

Bekijk het antwoord

Moeten gemeenten rekening houden met het mededingingsrecht bij de exploitatie van camperplaatsen?

Antwoord in het kort Ja, de gemeente moet rekening houden met het Europees recht. Het exploiteren van camperplaatsen wordt aangemerkt als een economische activiteit. Bij het uitvoeren van economische activiteiten…

Is een overheidsbedrijf ook gebonden aan de regels van de Wet Markt & Overheid?

Antwoord in het kort De regels van de Wet Markt & Overheid zijn gericht op bestuursorganen. Een overheidsbedrijf is daarom zelf niet gebonden aan de gedragsregels, zoals de gedragsregel om…

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Antwoord: Ja, een gemeente kan te maken krijgen met de regels van EU-recht bij het aanbieden van reclamemogelijkheden of reclamediensten, zowel vanuit de aanbestedingsrichtlijnen, de mededingingsregels als vanuit de Dienstenrichtlijn….

Wet Markt & Overheid: integrale kosten of marktconforme tarieven rekenen?

Antwoord in het kort: Overheidsorganisaties die economische activiteiten uitvoeren, zoals het verhuren van ruimten, dienen zich aan de Wet Markt & Overheid (Wet M&O) te houden. Zij moeten dan in…

Kan een gemeente participeren in de aanleg van een zonne(panelen)park zonder de mededingingsregels te overtreden?

Antwoord in het kort: In de bovenstaande geschetste situatie zullen niet zozeer de staatssteunregels relevant zijn, maar de regels uit de Mededingingswet (specifiek de Wet Markt en Overheid). Het lijkt…

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

ANTWOORD IN HET KORT Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten dienen zich aan de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) te houden. Het aanbieden van goederen…

Kan een gemeente die snippergroen verkoopt te maken krijgen met de Wet Markt en Overheid?

Antwoord in het kort: Bij het verkopen en verhuren van snippergroen dient een gemeente zich in principe aan de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) te houden. Er is dan…

Is het mogelijk om als gemeente een sportaccommodatie te exploiteren zonder in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid?

Antwoord in het kort: Ja, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden is dat mogelijk. Decentrale overheden mogen weliswaar de mededinging niet vervalsen. Echter, gemeenten kunnen aan de toepassing van…

Is de Wet Markt en Overheid van toepassing bij adviesdiensten aan andere gemeente?

Antwoord In het kort: Ja, zodra er sprake is van een ‘economische activiteit’, dan is de gemeente in beginsel verplicht de integrale kosten door te berekenen. Bij het verlenen van…

Mag een gemeente subsidie verstrekken om leegstand tegen te gaan, naast hanteren van integrale kostprijs?

Antwoord in het kort: Ja, in beginsel dient de gemeente de integrale kostprijs door te berekenen. Wanneer er sprake is van een economische activiteit, in dit geval de verhuur van…

Wordt de mededinging beperkt wanneer twee zorgaanbieders als combinatie inschrijven?

Antwoord in het kort: Ja, de mededinging kan op deze manier beperkt worden. In principe is dat volgens EU-regels verboden. Echter, wanneer zorgaanbieders in dit geval kunnen aantonen dat er…

-->