Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Regionaal beleid en fondsen

Groen licht voor het Just Transition Fund (JTF): gelden beschikbaar voor eerlijke energietransitie

De Raad van Ministers is akkoord met de oprichting van het Just Transition Fund (JTF). Leden van het Europees Parlement stemden reeds op 18 mei in met de oprichting van het JTF, waarmee het Fonds nu definitief is goedgekeurd. Het fonds is één van de drie pijlers van het Just Transition Mechanism (JTM) en moet ervoor zorgen dat de energietransitie op een eerlijke manier plaatsvindt. Aan nationale overheden is het nu de taak om een plan aan te leveren voor de bestemming van de gelden. Lees het volledige bericht

Creatief Europa: 300 miljoen euro beschikbaar voor cultuursector

De Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen om de culturele en de creatieve sector binnen Europa te ondersteunen. De reeks maatregelen volgt na de goedkeuring van het nieuwe werkprogramma ‘Creatief Europa’. Door de goedkeuring komt er voor 2021 een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro vrij. Hierdoor kunnen kunstenaars en professionals uit alle culturele sectoren aanspraak maken op financiële middelen om interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken.

Lees het volledige bericht

Coronaherstelplan: NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) is het herstelplan dat de EU heeft aangekondigd als reactie op de coronapandemie. Het is een tijdelijk herstelinstrument van € 806 miljard. Het doel is de schade als gevolg van de coronapandemie te helpen herstellen en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken. In de communicatie over de NGEU financieringsstrategie van 14 april 2021 zet de Commissie uiteen hoe ze de financiering zal aanpakken. Lees het volledige bericht

REACT-EU: Eerste steunmaatregelen in Nederland goedgekeurd

Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. Met deze aanpassingen worden de beschikbare middelen voor investeringen vanuit EFRO met bijna 262 miljoen euro verhoogd. In Nederland kunnen hierdoor de regio’s Noord, Oost, Zuid en West rekenen op extra financieringsmogelijkheden, waardoor er makkelijker geïnvesteerd kan worden in regionale economieën en de groene en digitale transitie.

Lees het volledige bericht

Akkoord over Connecting Europe Facility

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF 2.0). Dit fonds is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. Het nieuwe programma loopt van 2021 tot 2027 en zal 33,71 miljard euro investeren in drie sectoren: transport, energie en digitalisering.

Lees het volledige bericht

Horizon Europe: 95,5 miljard euro EU-financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

Vanaf aankomend voorjaar kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers voorstellen indienen bij de Europese Commissie voor cofinanciering van onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering, zorg, mobiliteit en energietransitie. Het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe stelt hiervoor 95,5 miljard euro ter beschikking in de periode van 2021-2027.

Lees het volledige bericht

De Raad van de EU geeft goedkeuring aan cohesiewetgevingspakket ter waarde van €330 miljard

De Raad van de EU heeft het wetgevingspakket inzake de cohesiefondsen goedgekeurd. Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader wordt hiermee de komende zeven jaar €330 miljard vrijgemaakt voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de Europese Unie moeten verminderen. De nieuwe investeringsprioriteiten sluiten aan bij de intentie van de EU om een groenere, socialere en digitaal sterke economie op te bouwen in de nasleep van de Covid-19 pandemie.

Lees het volledige bericht

Actieplan voor implementatie Europese pijler van sociale rechten gepresenteerd

De Europese Commissie heeft een actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten (hierna: actieplan) gepubliceerd. In het actieplan worden concrete maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een eerlijke, inclusieve en veerkrachtige economie. Betrokken partijen, waaronder decentrale overheden, worden opgeroepen de kansen op de arbeidsmarkt en sociale inclusie te bevorderen, eventueel met ondersteuning van Europese fondsen.

Lees het volledige bericht

Resultaten Urban Innovative Actions vormen goede basis voor opvolger 2021-2027

De innovatieve stedelijke projecten binnen het Urban Innovative Actions (UIA) programma hebben een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de Europese Unie. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde rapport naar de uitkomsten van het UIA. Wel zijn er enkele obstakels geïdentificeerd bij de uitvoering van projecten, waaronder de kans op vertraging en de haalbaarheid van de projecten. De uitkomsten vormen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de opvolger van het UIA, het European Urban initiative.

Lees het volledige bericht

RegioStars Awards 2021 voor regionale EU projecten open voor aanmeldingen

De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

Lees het volledige bericht