logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Onze gemeente onderzoekt of er aanspraak gemaakt kan worden op Europese subsidie vanuit Urban Innovative Actions voor een project in de grensregio. Daarvoor wil de gemeente samenwerken met Europese buurgemeenten en andere projectpartners. Zijn wij, als we een dergelijke Europese subsidie ontvangen, aanbestedingsplichtig bij de besteding van dit geld?

Bekijk het antwoord

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?

Onze gemeente wil meer gaan investeren in het stimuleren van werkgelegenheid en vaardigheden in het kader van duurzame stedelijke ontwikkeling. In dat verband willen wij ook beter zicht krijgen op de kansen die Europa op dit vlak biedt via de Structuur- en Investeringsfondsen. Hoe worden EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling in grote lijnen vertaald naar de betreffende fondsenprogramma’s of initiatieven? En waar liggen dan dus eventueel kansen voor onze gemeente?

Bekijk het antwoord

Hoe werkt het WiFi4EU-vouchersysteem?

Vanuit de gemeenteraad krijgen wij vragen over WiFi4EU, het initiatief om gratis wifi beschikbaar stellen in Europese dorpen en steden. Wij vernamen dat het WiFi4EU-initiatief zal worden geïmplementeerd door middel van een vouchersysteem. Is al bekend hoe dit vouchersysteem moet gaan werken en hoe dit zich gaat verhouden tot andere Europese regelgeving? Zijn er voor onze gemeente ook kosten verbonden aan deelname aan een het WiFi4EU-vouchersysteem?

Bekijk het antwoord

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Bekijk het antwoord

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt u misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

De Europese Commissie legt de kaders en prioriteiten voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), waaronder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), vast in de verordening gemeenschappelijke bepalingen. Binnen de Europees vastgestelde EFRO-prioriteiten kiest elke lidstaat zijn eigen specifieke nationale prioriteiten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kiest in samenspraak met lokale en regionale overheden, sociale partners en maatschappelijke organisaties de specifieke prioriteiten voor Nederland. Op landsdeelniveau geven managementautoriteiten in samenspraak met betrokkenen invulling aan de Nederlandse EFRO-prioriteiten in regionale operationele programma’s.

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Antwoord in het kort: Ja. In de wetgeving rondom de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) is vastgelegd dat begunstigde overheden bij het besteden van Europese subsidies de Europese en nationale…

Waar kan een provincie Europese financiële ondersteuning ten behoeve van klimaatmitigatie krijgen?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere Europese fondsen: programma’s die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het nastreven van milieu- en klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Fonds voor…

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?

Antwoord in het kort: Om inzicht te krijgen in de juridische en beleidsmatige vertaling van EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling naar de fondsenprogramma’s en Commissie-initiatieven moet worden…

Hoe werkt het WiFi4EU-vouchersysteem?

Antwoord in het kort: Het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie werkt inderdaad met een vouchersysteem. Gemeenten kunnen een voucher die een geldbedrag vertegenwoordigt overdragen aan de leverancier van wifi-apparatuur die…

Wat kan Connecting Europe Facility (CEF) Transport betekenen voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Het Programma CEF Transport maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Het is een financieringsfaciliteit ten behoeve van het realiseren van een…

Aan welke criteria moet voldaan worden om gebruik te kunnen maken van EFSI?

Antwoord in het kort: Ja, uw provincie kan ook voor middelen uit EFSI in aanmerking komen. Het doel van EFSI is dat er door middel van gerichte investeringen structurele economische…

Wat zijn de mogelijkheden om als gemeente grensoverschrijdende arbeid te stimuleren?

Antwoord in het kort: Er zijn meerdere mogelijkheden voor gemeenten om initiatieven te ondersteunen die  grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit kunnen bevorderen. Zo kan er gebruik worden gemaakt van Interreg-programma’s, het sectorplan grenzeloos…

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Antwoord in het kort: Ja. Er gelden specifieke eisen ten aanzien van de bewaartermijn en de bewaarwijze van documenten onder het POP. De algemene eisen omtrent beschikbaarheid van documenten rondom…

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

Antwoord in het kort Ja, Europese subsidies kunnen gecombineerd worden om synergie te vormen en zodoende projecten te versterken. Er zijn echter wel strikte voorwaarden verbonden aan het combineren van…

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?

Antwoord in het kort Ja, ook uw waterschap moet uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen. Bij het besteden van Europese subsidies moeten ook de Europese aanbestedingsregels in acht genomen worden, mocht u een…

-->