EU Recht en beleid - 26 februari 2024

Staatssteun en lokale initiatieven voor energietransitie

In het klimaatakkoord uit 2019 zijn doelen gesteld voor het omschakelen van de energievoorziening. Er moet worden overgeschakeld van aardgas naar alternatieve energiebronnen zoals warmtenetwerken. Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. De mogelijkheden om staatssteun te verstrekken voor omschakeling zijn samengevat op deze pagina en in een factsheet.

Nieuws - 1 maart 2021

Terugblik op 2020: toename van het aantal kennisgevingen door decentrale overheden

Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. 

Praktijkvraag - 19 februari 2024

Mag onze gemeente de onrendabele top financieren van een project waarbij een aantal flexwoningen worden herbestemd?

Een wooncorporatie in onze gemeente heeft flexwoningen ingezet om tijdelijk studenten te huisvesten in onze stad. Na oplevering van nieuwe studios, zijn deze niet langer nodig. De flexwoningen kunnen nu worden gebruikt voor de opvang van statushouders op een andere locatie in onze gemeente. Er is sprake van een onrendabele top: een negatief verschil tussen de waarde van een woning en de kosten om de woning te realiseren en te exploiteren. De corporatie heeft gevraagd of wij als gemeente bereid zijn om een deel van de onrendabele top voor onze rekening te nemen. Wij zijn bang dat we daarmee staatssteun verlenen aan deze wooncorporatie, omdat dit soort woningen niet onder de Woningwet valt. De wooncorporatie heeft echter wel baat bij de flexwoningen, die zij willen inzetten voor het opvangen van statushouders. Ook weten wij als gemeente dat er regelingen van het Rijk zijn waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt. Kunnen wij zonder meer 25% van de onrendabele top aan deze ondernemer geven als steun voor deze transactie?

Nieuws - 19 februari 2024

Europese Commissie publiceert praktijkgids “Market Economy Test” voor risicofinanciering

De Commissie heeft een zogenaamde praktijkgids uitgebracht, waarmee het overheden wil ondersteunen die startende en opkomende innovatieve bedrijven willen helpen in een precaire fase van hun ontwikkeling. Er is al een langere tijd een Mededeling Risicofinanciering, waarin de staatssteunregels in zulke gevallen worden uitgelegd. In deze praktijkgids gaat de Commissie in het bijzonder in op de omstandigheden waaronder er geen sprake hoeft te zijn van staatssteun.

EU Recht en beleid - 19 februari 2024

Vervoer

Decentrale overheden die vervoersondernemingen financieel ondersteunen, kunnen te maken krijgen met de Europese staatssteunregels. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vervoer over land, binnenvaart, havens en zeevervoer, en steun in de sector luchtvaart.

Praktijkvraag - 16 februari 2024

Steun aan een landbouwbedrijf: toepassing van de reguliere de-minimisverordening of de landbouw de-minimisverordening?

De gemeente wil een subsidie verlenen aan een fruitteler die onderhoudswerkzaamheden aan de gevel van een monumentaal pand wil verrichten. De gemeente wil een bijdrage van € 12.500 euro verlenen. Wij begrepen dat er sprake kan zijn van staatssteun, maar dat wij deze subsidie – gezien het geringe bedrag – kunnen verlenen zonder in strijd te zijn met de staatssteunregels. Van welke regeling kunnen wij gebruikmaken?

EU Recht en beleid - 15 februari 2024

Sociaal domein & Zorg

Gemeenten zijn  sinds de decentralisatieslag verantwoordelijk voor het sociale domein, waaronder jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken waren al langer bij de gemeenten belegd, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid.

Praktijkvraag - 14 februari 2024

Met welke staatssteunregels moet onze gemeente rekening houden bij het verlenen van steun voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk?

Onze gemeente wil graag dat zich een peuterspeelzaal vestigt in een dorp in de gemeente. Aangezien de stichting waarin de peuterspeelzaal is ondergebracht beperkte financiële middelen heeft, willen we de huursom van een pand in eigendom van de gemeente zo laag mogelijk houden. Daarom bekijkt de gemeente hoe zij het pand tegen een symbolisch bedrag aan de peuterspeelzaal zou kunnen verhuren. Moet de gemeente hierbij rekening houden met de staatssteunregels?

EU Recht en beleid - 12 februari 2024

Staatssteunregels DAEB

Wil een overheidsorganisatie compensatiesteun voor het verrichten van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) verlenen? En voldoet deze compensatiesteun wel aan de eerste drie voorwaarden van het Altmark-arrest, maar niet aan de laatste voorwaarde, dat de aanbieder is geselecteerd op basis van een aanbesteding of een benchmark?

EU Recht en beleid - 5 februari 2024

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op basis van een van de drie de-minimisverordeningen.

Nieuws - 19 december 2023

Herziening de-minimisverordening en DAEB de-minimisverordening

De Europese Commissie heeft op 13 december 2023 de herziene de-minimisverordeningen gepubliceerd. Daarmee zijn deze regelingen verlengd waarbij een aantal punten zijn aangepast, zoals een inflatiecorrectie. De nieuwe de-minimisverordeningen treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing tot 31 december 2030.

Praktijkvraag - 5 februari 2024

Waar moet u op letten bij het gebruik van de de-minimisverordening als u steun wilt verlenen?

Onze gemeente is voornemens aan een stichting subsidie te verstrekken voor activiteiten die kwalificeren als staatssteun. Aangezien het gaat om een relatief laag bedrag overweegt onze gemeente gebruik te maken van de de-minimisverordening. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en waar moet u op letten bij het verlenen van deze steun?