Zoeken

Filter by Category

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2020

Deze week ontvangen alle gemeenten en provincies een bericht met het verzoek te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2020. Over de verleende steun in het kader van de goedgekeurde besluiten met betrekking tot het doelgroepenvervoer (SA.57554 en SA.61360) moet dit jaar ook gerapporteerd worden. Over de staatssteunuitgaven ten behoeve van DAEB’s hoeft dit jaar niet gerapporteerd te worden. Bij de rapportage in 2022 zal worden gevraagd om te rapporteren over de DAEB-uitgaven in 2020 en 2021. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Europese Commissie vraagt feedback op herziening staatssteunregels betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie

De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) voorgesteld. De voorgestelde aanpassingen zouden nodig zijn om rekening te houden met de industriële en digitale strategie van de EU en de Europese Green Deal. De Europese Commissie vraagt decentrale overheden om feedback.

Lees het volledige bericht

Tweejaarlijkse rapportage subsidies WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)

Elke twee jaar moet Nederland aan de World Trade Organisation (WTO) rapporteren over alle subsidies die onder het WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) vallen. Decentrale overheden worden verzocht het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over subsidies die onder de reikwijdte van de ASCM vallen.

Lees het volledige bericht

Hoe kunnen wij een compensatieregeling voor ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis ‘staatssteunproof’ inrichten?

Binnen de gemeente zijn wij bezig met het opzetten van een compensatieregeling op basis waarvan ondernemingen, die zijn getroffen door de coronacrisis, een subsidie in de vorm van een lening kunnen aanvragen. Wij kennen de Tijdelijke kaderregeling van de Europese Commissie inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie naar aanleiding van de coronacrisis, maar zien bij veel andere gemeenten een compensatieregeling waarbij steun wordt verleend op basis van de de-minimisverordening. Wat zijn zaken waar wij rekening mee moeten houden wanneer we de compensatieregeling willen baseren op de Tijdelijke kaderregeling staatssteun of op grond van de de-minimisverordening?

Bekijk het antwoord

Kan onze gemeente het MKB in de coronacrisis steunen met een voucher?

Onze gemeente wil in de coronacrisis kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) ondersteunen. Hiervoor biedt de gemeente een voucherregeling aan in samenwerking met een groot aantal lokale consultancybedrijven, waaronder bijvoorbeeld accountantskantoren. Met een voucher, een soort waardebon, kunnen ondernemers door één van deze consultancybedrijven een analyse van hun financiële situatie laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. Welke mogelijkheden bieden Europese staatssteunregels om deze vouchers ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Bekijk het antwoord

Terugblik op 2020: toename van het aantal kennisgevingen door decentrale overheden

Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. Een deel van deze kennisgevingen was voor steunmaatregelen naar aanleiding van de economische gevolgen van de uitbraak van corona. Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteunregeling dierentuinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie heeft de staatssteunmelding goedgekeurd. Het pakket voorziet in compensatie voor de periode van 18 maart tot 30 september 2020. Naar schatting zullen 60 dierentuinen van dit steunpakket kunnen profiteren.

Lees het volledige bericht

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepenvervoer voor de periode 1 juli t/m 13 oktober 2020

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk naar aanleiding van de landelijke oproep om regionale en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer te maken een tweede gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan.  De Commissie heeft aan deze melding haar goedkeuring verleend. Onder voorwaarden mag steun worden verleend aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer. Omdat de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK) zijn de voorwaarden voor verstrekking anders dan het eerste besluit. Het tweede besluit beslaat de periode 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020.

Lees het volledige bericht