...
EU Recht en beleid - 12 september 2023

Cultuur en Monumenten

De Europese Unie beschikt over een rijk en divers cultureel aanbod en erfgoed. Op grond van artikel 167, lid 1, VWEU dient de Unie bij te dragen aan ‘de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed’.

...
EU Recht en beleid - 22 augustus 2023

Regionale steun

Op basis van de Europese staatssteunregels is het mogelijk om steun te verlenen aan ondernemingen die zich bevinden in regio’s met een economische achterstand. Om welke regio’s het gaat, is […]

...
EU Recht en beleid - 25 juli 2023

Woningcorporaties

Voor gemeenten is er een actieve rol weggelegd bij het houden van toezicht houden op woningcorporaties. Ook kunnen zij diensten die woningcorporaties leveren aanmerken als Diensten van Algemeen Economisch Belang.

...
EU Recht en beleid - 25 juli 2023

Visserij

Ook bij steunverleningen aan ondernemingen die actief zijn in de sector van visserij en aquacultuur moet rekening worden gehouden met de staatssteunregels.

...
EU Recht en beleid - 25 juli 2023

Steun voor het MKB of KMO

Binnen het staatssteunrecht neemt steun voor midden- en kleinbedrijven (MKB’s) een centrale rol in. Hierdoor kunnen decentrale overheden die steun aan MKB’s verlenen diverse vrijstellingen benutten.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Ruimtelijke ordening

Als decentrale overheden steun willen verlenen in het kader van ruimtelijke ordening, moeten zij rekening houden met de staatssteunregels. Er bestaat geen specifiek EU regime met betrekking tot steun in het kader van ruimtelijke ordening, zoals die er bijvoorbeeld wel is voor andere sectoren.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Reddings- en herstructureringssteun

Decentrale overheden die reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden willen verlenen, moeten rekening houden met de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Onderwijs & Opleiding

Wilt uw overheidsorganisatie aan een school subsidie verlenen voor het moderniseren van het schoolgebouw? Geeft uw overheidsorganisatie subsidie aan een onderneming om een bepaalde cursus aan te bieden aan haar werknemers? Dan is het van belang dat uw overheidsorganisatie voorafgaand aan de steunverlening toetst of er sprake is van staatssteun.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Natuurbeheer

Provincies, gemeenten of waterschappen kunnen steun verlenen voor projecten of activiteiten in het kader van het instandhouden en beheren van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van steunmaatregelen voor natuur of waterbeheer door middel van een regeling gebaseerd op de Catalogus Groenblauwe Diensten.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Migratie

De vluchtelingencrisis en de toestroom van immigranten heeft zijn uitwerking gehad op het beleid van decentrale overheden. Het Rijk heeft gemeenten en provincies een rol toegewezen bij de zorg voor de huisvesting en integratie van vluchtelingen. Gemeenten zijn bijvoorbeeld eindverantwoordelijk voor het voorzien van adequate huisvesting. Bij huisvesting en de integratie van statushouders kunnen de staatssteun- en aanbestedingsregels ook een rol van betekenis spelen.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Landbouw

Decentrale overheden moeten rekening houden met de staatssteunregels als zij ondernemingen in de landbouwsector willen steunen.

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Infrastructuur

Decentrale overheden zijn vaak betrokken bij het aanleggen van verschillende soorten infrastructuur, zoals vervoers-, breedband-, sport-, en openbare infrastructuur. Bij de financiering of subsidiëring van projecten in verband met de aanleg van infrastructuur moet er mogelijk rekening gehouden worden met de Europese staatssteunregels.