...
EU Recht en beleid - 4 juni 2024

Criteria staatssteun

De vraag of er sprake is van staatssteun is afhankelijk van vijf cumulatieve criteria zoals benoemd in artikel 107 lid 1 VWEU. Dat wil zeggen dat aan alle voorwaarden moet worden voldaan alvorens er sprake is van staatssteun. Decentrale overheden dienen elke steunverlening te toetsen aan deze criteria.

...
Nieuws - 25 maart 2024

Webinar Staatssteun
Voorjaar 2024

Kenniscentrum Europa Decentraal organiseert een online Webinar over staatssteun op 16 april om 11.00 uur voor de medewerkers van decentrale overheden. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via het aanmeldformulier.

...
EU Recht en beleid - 1 maart 2024

Selectiviteit

Het vierde criterium waar aan moet worden voldaan om van ‘staatssteun’ te spreken, is selectiviteit. Om aan dit criterium te voldoen, moet een overheidsmaatregel ‘bepaalde ondernemingen of bepaalde producties’ begunstigen. Wanneer is er sprake van selectiviteit?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Is nadeelcompensatie voor ons waterschap de beste manier om staatssteun te voorkomen?

Ons waterschap verwerft gronden voor de aanleg van natuur. Dit gebeurt door middel van volledige schadeloosstelling van de agrariërs van wie de gronden onteigend worden. Biedt nadeelcompensatie de beste manier om staatssteun te voorkomen? Zijn er ook mogelijkheden om extra compensatie te verlenen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Is een school een onderneming?

Onze gemeente wil een financiële tegemoetkoming geven aan een middelbare school in de vorm van een subsidie. Moet een school worden gezien als een onderneming? Is hier sprake van ongeoorloofde staatssteun?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe voorkom je als gemeente ongeoorloofde staatssteun aan derden?

Onze gemeente wil steun verlenen aan een stichting die een multifunctioneel wijkcentrum wil exploiteren waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd. Met de subsidie wil de stichting het wijkcentrum een impuls geven. Voor de uitvoering hiervan neemt de stichting verschillende goederen en diensten af van derden, en rekent ze een verlaagde huur aan de gebruikers. Is er nu sprake van indirecte staatssteun op het ‘tweede niveau’, en zo ja hoe moet de gemeente erop toezien dat de staatssteunregels niet worden overtreden?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan onze gemeente het MKB in de coronacrisis steunen met een voucher?

Onze gemeente wil in de coronacrisis kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) ondersteunen. Hiervoor biedt de gemeente een voucherregeling aan in samenwerking met een groot aantal lokale consultancybedrijven, waaronder bijvoorbeeld accountantskantoren. Met een voucher, een soort waardebon, kunnen ondernemers door één van deze consultancybedrijven een analyse van hun financiële situatie laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. Welke mogelijkheden bieden Europese staatssteunregels om deze vouchers ‘staatssteunproof’ te verlenen?

...
Nieuws - 25 september 2023

Staatssteun in het kader van Regio Deals: alles wat u moet weten!

Met de aankomende deadline voor het indienen van plannen voor een Regio Deal met het Rijk, is het logisch om stil te staan bij mogelijke staatssteun vraagstukken die kunnen gaan spelen. KED licht de Specifieke Uitkering toe, en de verplichtingen die gelden voor de ontvanger na een succesvolle aanvraag.

...
Praktijkvraag - 13 september 2023

Staatssteun in de vorm van een garantie voor 100% van de projectkosten, mag dat?

Een lokale startende ondernemer heeft een interessant idee voor een technische oplossing die kan bijdragen aan het behalen van onze lokale klimaatdoelstellingen. De ondernemer heeft onze gemeente benaderd voor een garantstelling van 100% zodat zij bij een bank een lening kan verzekeren. Met die lening wil zij de lokale productiefaciliteiten voor haar bedrijf aanschaffen. Omdat het om kostbare investeringen gaat, eist de bank een garantstelling van 100%. Wij hebben een starters-regeling opgesteld waarin we een mogelijkheid voor garantieverstrekking hebben opgenomen. We hebben de regeling niet kennisgegeven, maar kiezen ervoor om dit per individuele beschikking te doen. Nu vragen wij ons af: is er bij een garantie altijd sprake van staatssteun? Zo ja, valt de garantie dan onder artikel 22 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, zodat wij dit alleen mede hoeven te delen en niet op goedkeuring hoeven te wachten?

...
EU Recht en beleid - 19 juli 2023

Ruimtelijke ordening

Als decentrale overheden steun willen verlenen in het kader van ruimtelijke ordening, moeten zij rekening houden met de staatssteunregels. Er bestaat geen specifiek EU regime met betrekking tot steun in het kader van ruimtelijke ordening, zoals die er bijvoorbeeld wel is voor andere sectoren.

...
EU Recht en beleid - 12 juli 2023

Grensoverschrijdend effect

Steunmaatregelen van decentrale overheden leveren alleen verboden staatssteun op, indien er sprake is van grensoverschrijdend effect. Hiermee wordt bedoeld, dat de betreffende maatregel de mededinging binnen de Europese Unie (in potentie) vervalst en de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden.

...
EU Recht en beleid - 12 juli 2023

Economisch voordeel

Levert de steunmaatregel een economisch voordeel op voor een onderneming? Alleen dan zijn de staatsteunregels van toepassing. Gaat een decentrale overheid op marktconforme wijze een transactie aan met een onderneming? Dan is staatssteun uitgesloten.