EU Recht en beleid - 13 november 2023

Formele (onderzoeks)procedure

Wanneer een decentrale overheid steun heeft verleend en de Europese Commissie twijfelt over de verenigbaarheid daarvan met de interne markt, start de Commissie een formele onderzoeksprocedure.

EU Recht en beleid - 13 november 2023

Terugvordering van steun

Indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. Terugvordering van steun is geregeld in artikel 16 van de Procedureverordening 2015/1589 en in de Wet terugvordering staatssteun. De belangrijkste punten over terugvordering van steun worden hieronder toegelicht.

EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsprocedure

Decentrale overheden, die steun verlenen onder toepassing van een vrijstellingsverordening, hoeven die steun niet bij de Europese Commissie te melden.

EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe gaat kennisgeving van staatssteunmaatregelen onder de AGVV?

Onze gemeente wil een steunmaatregel onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) plaatsen. Hiervoor geldt een kennisgevingsplicht richting de Europese Commissie. Hoe gaat deze kennisgeving in zijn werk?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Wanneer moet er worden voldaan aan de transparantieverplichting bij kennisgegeven staatssteun?

Onze gemeente heeft een steunregeling kennisgegeven op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Moet de zogenaamde transparantieverplichting uit de AGVV dan ook toegepast worden, en zo ja wat houdt deze transparantieverplichting in? Geldt er ook een transparantieverplichting voor de overige vrijstellingsverordeningen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke voorwaarden stelt de AVG aan de publicatieplicht van beschikkingen op grond van de staatssteunregels?

In hoeverre moeten decentrale overheden rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij publicatieplicht op grond van de staatssteunregels? De AVG kan namelijk van belang zijn bij de publicatie van sommige staatssteunbeschikkingen, bijvoorbeeld wanneer steun aan een agrariër wordt verleend, die ook woont op zijn agrarisch bedrijf. Is een decentrale overheid verplicht om zulke persoonsgegevens te vermelden in de beschikking? Of is de AVG niet van toepassing op de staatssteunregels?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Terugvorderen van onrechtmatige staatssteun: wat houdt dit precies in?

De Europese Commissie heeft een terugvorderingsbesluit genomen waarin staat dat onze gemeente onrechtmatige staatssteun heeft verleend en dit nu moet terugvorderen. Wat betekent dit concreet voor onze gemeente? Zijn er voor onze gemeente ook nog consequenties verbonden aan het terugvorderingsbesluit, denk aan een boete, een waarschuwing of een andere sanctie? Wat zijn de gevolgen van het terugvorderingsbesluit voor het verlenen van toekomstige steun aan de betreffende onderneming in de toekomst?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellings­verordening?

Door de huidige coronacrisis is het voor vele ondernemingen lastig om het hoofd boven water te houden. Het tijdelijke liquiditeitskader van de Europese Commissie, dat het mogelijk maakt om steunregelingen gericht op de economische gevolgen van het coronavirus sneller goed te keuren, en de nationale financieringsmaatregelen die door het Rijk zijn genomen om getroffen ondernemingen in deze periode tegemoet te komen, bieden ondersteuning. Om overlap tussen verschillende steunregelingen te voorkomen is het wenselijk om het verstrekken van financiële steun zoveel mogelijk af te stemmen op de regelingen die volgen op het tijdelijke steunkader en de reeds bestaande en toekomstige nationale maatregelen. Sommige decentrale overheden zullen mogelijk (aanvullend) geoorloofde staatssteun willen verlenen door gebruik te maken van het reguliere staatssteunkader, bijvoorbeeld via de vrijstellingsverordeningen. Verschillende gemeenten hebben al eerder steun verleend middels een vrijstellingsverordening. Voor sommige gemeenten kan het volgen van de verplichte kennisgevingprocedure die gepaard gaat met gebruik van een vrijstellingsverordening echter nieuw zijn. Daarom zet Kenniscentrum Europa Decentraal in deze Praktijkvraag uiteen hoe dit proces in zijn werk gaat en welke andere zaken steunverlenende autoriteiten in acht dienen te nemen bij deze route.