Nieuws - 27 november 2023

Nederland roept de Commissie op tot actie: aanpassing DAEB-regels voor sociale huisvesting

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan woningen. Er wordt hard gezocht naar manieren om woningbouw te faciliteren en het aanpassen van bestaande regelgeving speelt daarin ook een rol. Samen met zes andere EU-lidstaten, heeft Nederland op 10 november 2023 de Europese Commissie een brief gestuurd met een oproep tot actie: onderzoek de mogelijkheden om in de DAEB-regels meer ruimte te creëren voor de steun aan woningbouw voor huishoudens met een middeninkomen.

Praktijkvraag - 17 november 2023

Kan steun aan kleinschalige zorginstellingen als DAEB gekwalificeerd worden?

Onze gemeente wil een kleinschalige zorgformule voor mensen met een verstandelijke handicap financieel ondersteunen. De zorginstelling wordt geleid door een echtpaar en biedt de bewoners naast zorg ook rust, veiligheid en continuïteit. Kan deze financiering ongeoorloofde staatssteun opleveren? Zo ja, kan de constructie staatssteunproof worden ingericht door de steun aan te merken als compensatie voor de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Praktijkvraag - 30 oktober 2023

Mag steun voor een DAEB worden verstrekt voor de compensatie van investeringskosten die nodig zijn om de dienst te verrichten?

Onze gemeente geeft steun aan een organisatie die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun dienstverlening hebben wij aangewezen als dienst van algemeen economisch belang. Tot op heden verleenden wij subsidie in de vorm van exploitatiesubsidie. De betrokken organisatie gaat over naar een nieuw gebouw en geeft aan dat, als we de kosten van het gebouw zouden compenseren, er zonder exploitatiesteun kan worden gewerkt. Kan dat op basis van een DAEB-vrijstelling?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen ten opzichte van het DAEB Vrijstellingsbesluit?

Bij ons in de gemeente is een onderneming gevestigd die jongeren met een crimineel verleden de kans biedt om werkervaring op te doen en te re-integreren in de samenleving. Om dit bedrijf in staat te stellen deze jongeren de juiste begeleiding en opleiding te verschaffen, wil de gemeente het bedrijf een subsidie van € 300.000 verstrekken. Kan – een dergelijke subsidie – mits juist vormgegeven- gekwalificeerd worden als compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)? En, zo ja, biedt het gebruik van de DAEB-de-minimisverordening voordelen in vergelijking met het DAEB Vrijstellingsbesluit om deze steun zogezegd ‘staatssteunproof’ te verlenen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Met welke staatssteunregels moet onze gemeente rekening houden bij het verlenen van steun voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk?

Onze gemeente wil graag dat zich een peuterspeelzaal vestigt in een dorp in de gemeente. Aangezien de stichting waarin de peuterspeelzaal is ondergebracht beperkte financiële middelen heeft, willen we de huursom van een pand in eigendom van de gemeente zo laag mogelijk houden. Daarom bekijkt de gemeente hoe zij het pand tegen een symbolisch bedrag aan de peuterspeelzaal zou kunnen verhuren. Moet de gemeente hierbij rekening houden met de staatssteunregels?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Kan een gemeente aan één woningcorporatie steun verlenen op basis van de de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang én op basis van de Woningwet?

Op basis van de Woningwet heeft onze gemeente een woningcorporatie belast met een dienst van algemeen economisch belang, afgekort DAEB. Daarnaast is onze gemeente van plan om dezelfde onderneming te belasten met een aanvullende DAEB, om sociale huurwoningen aardgasvrij of aardgasarm te maken. Kan voor deze aanvullende DAEB steun worden verleend op basis van de DAEB de-minimisverordening? Zo ja, welke voorwaarden gelden voor het aanwijzen van deze DAEB?

Nieuws - 25 september 2023

Staatssteun in het kader van Regio Deals: alles wat u moet weten!

Met de aankomende deadline voor het indienen van plannen voor een Regio Deal met het Rijk, is het logisch om stil te staan bij mogelijke staatssteun vraagstukken die kunnen gaan spelen. KED licht de Specifieke Uitkering toe, en de verplichtingen die gelden voor de ontvanger na een succesvolle aanvraag.

Nieuws - 17 juli 2023

Kamerbrief over Wet Markt en Overheid en de woningbouwopgave

Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) en minister De Jonge (VRO) hebben op 6 juli een brief naar de Kamer verstuurd met daarin een verduidelijking van de visie van het kabinet op de rol van de overheid in de woningbouwopgave.

Nieuws - 18 september 2019

Verzoek input consultaties DAEB-regelgeving

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader. Momenteel ligt er een uitvraag voor input op het gebied van DAEB-regelgeving.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Is het aanbieden van TenderNed als aanbestedingsplatform een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB)?

TenderNed, het Nederlands platform voor elektronisch aanbesteden, heeft de status van een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, specifiek het Gerecht, bepaald in deze TenderNed zaak. De Europese Commissie was eerder al tot een gelijkluidend besluit gekomen naar aanleiding van een klacht van private ondernemingen tegen de Nederlandse overheid.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer is sociale woningbouw verboden staatssteun en in strijd met het vrij verkeer van kapitaal?

Compensatie aan bouwbedrijven die verplicht zijn sociale woningbouw te realiseren is geen verboden staatssteun zolang de verrichte activiteiten onder diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vallen. Dit is een van de conclusies die getrokken kan worden uit de gevoegde zaken C-197/11 en C-203/11 – Eric Libert e.a. tegen Vlaamse Regering.