EU Recht en beleid - 5 februari 2024

De-minimis­verordeningen

Wilt u als decentrale overheid een relatief laag steunbedrag verlenen aan een onderneming? Afhankelijk van de hoogte van het steunbedrag en de betrokken sector, kunnen decentrale overheden steun verlenen op basis van een van de drie de-minimisverordeningen.

Praktijkvraag - 5 februari 2024

Waar moet u op letten bij het gebruik van de de-minimisverordening als u steun wilt verlenen?

Onze gemeente is voornemens aan een stichting subsidie te verstrekken voor activiteiten die kwalificeren als staatssteun. Aangezien het gaat om een relatief laag bedrag overweegt onze gemeente gebruik te maken van de de-minimisverordening. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en waar moet u op letten bij het verlenen van deze steun?

Praktijkvraag - 18 december 2023

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Praktijkvraag - 18 december 2023

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

Praktijkvraag - 16 oktober 2023

Kan een gemeente een lokale breedbandleverancier ondersteunen zonder de staatssteunregels te breken?

Voor inwoners in het buitengebied van onze gemeente is momenteel geen breedband beschikbaar. Een lokale breedbandleverancier is voornemens om hier breedband aan te leggen, maar in de planningsfase blijkt vooralsnog een sluitende businesscase niet mogelijk. Zijn er mogelijkheden om als gemeente de onrendabele top van het breedbandproject te financieren, zonder hierbij onrechtmatige staatssteun te verlenen volgens de Europese staatssteunregels?

Nieuws - 9 oktober 2023

Aanpassing De-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector

De regels in de de-minimisverordening voor de visserij- en aquacultuursector gaan veranderen. Op 5 oktober 2023 is de herziene verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Voor decentrale overheden zijn een aantal veranderingen in de nieuwe verordening interessant.

EU Recht en beleid - 2 oktober 2023

Kennisgevingsformulier

Met vragen over kennisgevingen of als u problemen hebt met dit formulier kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun via cps@europadecentraal.nl

Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat is het moment van verlening van de-minimissteun?

Bij de-minimisregeling moet gekeken worden naar de totale steunverlening over de voorafgaande drie belastingjaren. Als steun wordt toegezegd aan een onderneming, wat is dan beslissend, de datum van toezegging of de datum van feitelijke uitbetaling?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Is de minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project?

Onze provincie wil een onderneming steunen door een garantie te geven voor een lening bij een bank. De lening is bedoeld voor een project waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Wij willen garant staan voor de hele lening. De onderneming mag een niet-marktconforme premie voor de garantstelling betalen. De provincie wil de steun echter beperken tot € 200.000,= zodat deze onder de de minimisvrijstelling past. Is dat mogelijk? En hoe kunnen wij dit vormgeven?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Mag een onderneming, bovenop DAEB de-minimissteun, reguliere de-minimissteun ontvangen?

Onze gemeente verstrekt een onderneming, belast met de sociale inclusie van kwetsbare groepen, steun op basis van de DAEB de-minimisverordening van de Europese Commissie. Wij zijn als gemeente erg te spreken over de sociale activiteiten van deze onderneming en willen daarom nogmaals een financiële bijdrage doen. Kunnen wij hiervoor gebruik maken van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie en dus ook nog reguliere de-minimissteun verlenen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Geldt de de-minimisverordening ook voor grote, langlopende leningen?

Onze gemeente wil een onderneming een lening verstrekken. Er is mogelijk sprake van staatssteun omdat de lening niet tegen marktvoorwaarden wordt afgesloten. Door de de-minimisverordening toe te passen willen we de lening staatssteunproof maken. Het betreft echter een lening van een bedrag groter dan € 200.000,=. Tevens loopt de lening ook langer door dan drie jaar. Kunnen wij in dit geval van de de-minimisverordening gebruik maken?