Nieuws - 6 maart 2020

Steeds meer gemeenten gebruiken vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2019 zijn er in totaal van 207 steunmaatregelen vanuit de Nederlandse decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie. In dit cijfer zijn overigens de kennisgevingen van de waterschappen niet meegenomen. Meer informatie hierover is zichtbaar in de kennisgevingen-barometer. Weliswaar is er sprake van een daling ten opzichte van 2018. Toch zijn er nu veel nieuwe gemeenten die gebruikmaken van de vrijstellingsverordening.

Nieuws - 7 februari 2020

Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd

Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Kan een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding in de zin van de Algemene Groepsvrijstellings­verordening economische en niet-economische activiteiten verrichten?

In de zaak BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA beantwoordt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) prejudiciële vragen van twee Letse rechtscolleges over het begrip ‘organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding’ in de zin van artikel 2, punt 83 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (AGVV). Centraal staat de vraag in hoeverre instellingen voor hoger onderwijs die economische en niet-economische activiteiten uitoefenen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Onrechtmatige steun op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening moet worden teruggevorderd

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 5 maart prejudiciële vragen beantwoord in een zaak omtrent onrechtmatig verkregen staatssteun op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Aangezien het Hof zich niet vaak uitspreekt over de toepassing van de AGVV is dit noemenswaardig, ook al betreft het hier de oude AGVV. De Europese rechter heeft in dit geval geoordeeld dat de nationale autoriteiten inderdaad verplicht zijn de steun met rente terug te vorderen.

Nieuws - 30 juni 2022

Verzoek om input voor de-minimisvrijstelling staatssteun

De Europese Commissie vraagt om input voor de herziening van de de-minimisvrijstelling voor kleine steunbedragen. De Commissie stelt voor om het maximale bedrag aan de-minimissteun te verhogen en een verplichting op te nemen voor het voeren van een de-minimisregister. Dat laatste zou betekenen dat decentrale overheden alle door hen verstrekte de-minimissteun moeten registreren.