Zoek & Filter

Zoek in selectie

Categoriëen

Tags

Doelgroep

Post types

Jaar

 

Category filter: Vervoer

Vijf EU-workshops: geef uw mening over stedelijke mobiliteit

Stedelijke mobiliteit moet minder vervuilend worden en dient een grondige groene en digitale transitie te ondergaan volgens de Europese Unie. Daarvoor heeft de Europese Commissie prioriteiten geformuleerd in de Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. Ter implementatie daarvan wordt het EU-initiatief voor stedelijke mobiliteit gelanceerd. In dit kader organiseert de Commissie in juni maar liefst vijf workshops. Lees het volledige bericht

Consultatie over duurzaam vervoer: nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

De Europese Commissie wil EU-lidstaten, regio’s en steden aanmoedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen. Een gecoördineerde aanpak is nodig om de Europese transport- en klimaatdoelen te bereiken en de verschillen in aanpak van stedelijke mobiliteit op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verminderen.

Lees het volledige bericht

ACM houdt toezicht op de naleving van Europese Zeehavenverordening

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) treedt op als toezichthouder voor de naleving van de Europese Zeehavenverordening. Op grond van de verordening kunnen zeehavenbeheerders minimumeisen of beperkingen stellen aan aanbieders van havendiensten en wordt de transparantie van overheidsbijdragen aan zeehavenbeheerders gereguleerd. De ACM houdt toezicht op de naleving van deze bepalingen en behandelt klachten van belanghebbenden. Eerder was er in Nederland formeel geen toezichthouder.

Lees het volledige bericht

Urban Agenda for the EU: resultaten van het partnerschap stedelijke mobiliteit

Wetgeving inzake tol- en milieuzones stroomlijnen en kennis over duurzame mobiliteit toegankelijker maken, dat zijn enkele aanbevelingen van het partnerschap stedelijke mobiliteit. Het partnerschap maakt deel uit van de Urban Agenda for the EU (UAEU). In het kader van de Urban Agenda for the EU wil de Europese Commissie steden op een effectieve manier laten samenwerken met nationale en Europese instellingen om zo een duurzamere en efficiëntere stedelijke mobiliteit te bevorderen.

Lees het volledige bericht

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Onze gemeente is gelegen in het grensgebied met België. Wij willen ervoor zorgen dat burgers met een lichamelijke beperking zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben wij onder meer een gehandicaptenparkeerbeleid opgesteld. Als een burger uit een andere EU-lidstaat naar onze gemeente verhuist, blijft diens gehandicaptenparkeerkaart uit de betreffende lidstaat dan in Nederland geldig?

Bekijk het antwoord

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Onze gemeente zamelt huisvuil in, maar leegt daarnaast ook ondergrondse vuil- en glascontainers. De inhoud van deze containers wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven (gelegen binnen een straal van 100 km). Zijn de voertuigen die daarvoor gebruikt worden – net als de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval – vrijgesteld van de Europese tachograafverplichting?

Bekijk het antwoord

Is de uitzondering op de verplichting van het installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen nog van toepassing?

Voor diverse voertuigen geldt dat zij verplicht een digitale tachograaf moeten hebben. In de Europese verordening 561/2006 over sociale bepalingen in het wegvervoer was een uitzondering opgenomen op de verplichting voor installatie van digitale tachografen in voertuigen van de overheid. Deze verordening wordt gewijzigd door de in 2014 aangenomen verordening 561/2006 over tachografen. Is de uitzondering uit de verordening uit 2006 nog steeds van toepassing en kunnen wij dus als gemeente gebruik maken van de uitzondering op deze verplichting bij de aanschaf van wagens voor ons gemeentepark?

Bekijk het antwoord

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Bekijk het antwoord

Welke concrete maatregelen komen voort uit het Europese pakket voor stedelijke mobiliteit?

Wij zijn bezig met het maken van nieuw beleid om het stedelijke vervoer in de toekomst schoner en duurzamer te maken in onze stad. Nu heeft de Europese Commissie in december 2013 een pakket maatregelen op het gebied van stedelijke mobiliteit aangenomen. Welke concrete maatregelen komen voort uit dit pakket die kunnen helpen bij het opstellen van ons eigen beleid?

Bekijk het antwoord