logo Europa decentraal

Zoeken

Filter by Category

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Onze gemeente is gelegen in het grensgebied met België. Wij willen ervoor zorgen dat burgers met een lichamelijke beperking zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben wij onder meer een gehandicaptenparkeerbeleid opgesteld. Als een burger uit een andere EU-lidstaat naar onze gemeente verhuist, blijft diens gehandicaptenparkeerkaart uit de betreffende lidstaat dan in Nederland geldig?

Bekijk het antwoord

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Onze gemeente zamelt huisvuil in, maar leegt daarnaast ook ondergrondse vuil- en glascontainers. De inhoud van deze containers wordt getransporteerd naar verwerkingsbedrijven (gelegen binnen een straal van 100 km). Zijn de voertuigen die daarvoor gebruikt worden – net als de deur-aan-deurophaaldienst voor huishoudelijk afval – vrijgesteld van de Europese tachograafverplichting?

Bekijk het antwoord

Is de uitzondering op de verplichting van het installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen nog van toepassing?

Voor diverse voertuigen geldt dat zij verplicht een digitale tachograaf moeten hebben. In de Europese verordening 561/2006 over sociale bepalingen in het wegvervoer was een uitzondering opgenomen op de verplichting voor installatie van digitale tachografen in voertuigen van de overheid. Deze verordening wordt gewijzigd door de in 2014 aangenomen verordening 561/2006 over tachografen. Is de uitzondering uit de verordening uit 2006 nog steeds van toepassing en kunnen wij dus als gemeente gebruik maken van de uitzondering op deze verplichting bij de aanschaf van wagens voor ons gemeentepark?

Bekijk het antwoord

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Onze plusregio is voornemens een concessieovereenkomst te sluiten met een openbaar vervoersbedrijf voor de exploitatie van het regionaal openbaar personenvervoer per spoor. De Commissie heeft eind maart 2014 richtsnoeren vastgesteld bij de PSO verordening betreffende openbaar personenvervoer over spoor en weg. Moet onze plusregio bij het verlenen van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor ook rekening houden met deze richtsnoeren? Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Bekijk het antwoord

Welke concrete maatregelen komen voort uit het Europese pakket voor stedelijke mobiliteit?

Wij zijn bezig met het maken van nieuw beleid om het stedelijke vervoer in de toekomst schoner en duurzamer te maken in onze stad. Nu heeft de Europese Commissie in december 2013 een pakket maatregelen op het gebied van stedelijke mobiliteit aangenomen. Welke concrete maatregelen komen voort uit dit pakket die kunnen helpen bij het opstellen van ons eigen beleid?

Bekijk het antwoord

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Wij als gemeente begrijpen dat wij bij de aanschaf van- en een aanbestedingsprocedure voor schone voertuigen de EU Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen (richtlijn 2009/33/EG) in acht moeten nemen. Er zijn echter bij ons nog onduidelijkheden m.b.t. deze richtlijn. Welke verplichtingen voor decentrale overheden vloeien hieruit voort? In welke Nederlandse wetgeving is deze richtlijn omgezet? En hoe verhoudt de Europese richtlijn zich met de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet?

Bekijk het antwoord

Zijn er Europese verplichtingen voor elektrisch vervoer?

Antwoord in het kort Ja, er zijn Europese verplichtingen om elektrisch vervoer te bevorderen. De Europese Commissie wil dat in 2050 de uitstoot van fijnstof en CO2 met 90% is afgenomen. Om dit doel te bereiken zijn in 2050 ongeveer 1 miljoen laadpalen en –stations…

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Antwoord in het kort: Ja, een gehandicaptenparkeerkaart die in een andere EU-lidstaat is afgegeven blijft in Nederland geldig. Zodra de parkeerkaart moet worden vervangen, zal de aanvrager echter wel aan…

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Antwoord in het kort: Om hierop antwoord te kunnen geven, dient de gemeente na te gaan of de voertuigen die worden gebruikt om ondergrondse containers te legen en de inhoud…

Is de uitzondering op de verplichting van het installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen nog van toepassing?

Antwoord in het kort Ja, deze uitzondering geldt voor voertuigen van de overheid, of zonder bestuurder gehuurd door de overheid, voor gebruik in Nederland. Met het in werking treden van…

Bevatten de richtsnoeren nieuwe openbaredienstverplichtingen ten aanzien van het openbaar personenvervoer per spoor?

Antwoord in het kort De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren opgesteld over de openbaredienstverplichtingen in het personenvervoer. De Commissie wil hiermee meer duidelijkheid verschaffen en daarmee de rechtsonzekerheid voor overheden…

Welke concrete maatregelen komen voort uit het Europese pakket voor stedelijke mobiliteit?

Antwoord in het kort Met het pakket maatregelen voor stedelijke mobiliteit dat de Europese Commissie heeft aangenomen biedt zij steden meer ondersteuning door de uitwisseling van beste praktijken, gerichte financiële…

Is het voorstel tot wijziging van de PSO-verordening van belang voor regionaal personenvervoer?

Antwoord in het kort Ja, de PSO-verordening is van belang voor decentrale overheden wanneer zij een opdracht of een subsidie verlenen voor personenvervoer per spoor en over de weg. Ook…

Welke verplichtingen vloeien voort uit de Richtlijn Schone en energiezuinige wegvoertuigen?

Antwoord in het kort De richtlijn over de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen is belangrijk voor decentrale overheden. De richtlijn verplicht namelijk aanbestedende diensten en concessiehouders, waaronder gemeenten, provincies…

Zijn er voorbeelden van Europese initiatieven voor lokaal, duurzaam transport?

Versie oktober 2012 Antwoord Ja, hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste en het meest in het oog springende groenboeken, mededelingen en richtlijnen uit Brussel die gerelateerd zijn aan duurzaam,…

Mag een DAEB-uitvoerder in de OV-sector een redelijke winst ontvangen?

Versie maart 2012 Antwoord Ja, dat mag. De onderneming die de openbare dienstverplichting uitvoert op basis van het Altmark-arrest en de PSO-Verordening mag een redelijke winstmarge ontvangen. De PSO-Verordening bepaalt…

Is een uitzondering mogelijk op het verplicht installeren van een tachograaf in overheidsvoertuigen?

Versie mei 2011 Antwoord Ja, deze uitzondering geldt voor overheidsvoertuigen in Nederland. De bepalingen en uitzonderingen van Verordening 561/2006/EG zijn opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Doel De digitale tachograaf heeft…

-->