...
Nieuws - 3 juni 2024

De Dienstenrichtlijn, de horecavergunning en ‘slecht levensgedrag’ van de horeca-exploitant

De Dienstenrichtlijn waarborgt de vrijheid van verlening van commerciële diensten en stelt eisen aan vergunningstelsels die die vrijheid inperken. Dit geldt ook voor horecavergunningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meermaals verduidelijking gegeven over de benodigde details in lokale regels en de motivering van besluiten, om willekeur te voorkomen.

...
EU Recht en beleid - 28 mei 2024

Administratieve samenwerking via het IMI-systeem

Voor een goede werking van de interne markt voor de verlening van diensten is een administratieve samenwerking tussen lidstaten van wezenlijk belang. Om die reden is het Interne Markt Informatie (IMI)- Systeem in het leven geroepen. Op deze pagina vindt u informatie over dit systeem, het contactpunt en de verschillen met het Dienstenloket.

...
Praktijkvraag - 13 mei 2024

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen de afgelopen jaren veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

...
Praktijkvraag - 8 mei 2024

Welke vereisten stelt de Dienstenrichtlijn aan productbeschrijvingen?

Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

...
Praktijkvraag - 8 mei 2024

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten en zo ja, wat betekent dit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning?

...
Nieuws - 6 mei 2024

De Dienstenwet en het cannabisgedoogbeleid: gescheiden werelden maar innig verbonden

In december 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het cannabisgedoogbeleid in de gemeente Roermond. Op de toekenning van schaarse vergunningen zijn zowel de Dienstenrichtlijn als de Dienstenwet van toepassing. Maar geldt dat ook voor gedoogverklaringen en horecavergunningen voor coffeeshops? Hier spraken we over met Annemarie Drahmann en Demy Jongkind, beiden verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Samen schreven zij een annotatie bij de uitspraak van de Raad van State in de Gemeentestem, een juridisch vakblad.

...
EU Recht en beleid - 3 mei 2024

Geldigheidsduur vergunning

Volgens de bepalingen in de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet moeten decentrale overheden vergunningen die vallen onder de Dienstenrichtlijn in principe voor onbepaalde tijd verstrekken. De reden daarvan is dat een beperkte geldigheidsduur van vergunningen de uitoefening van dienstenactiviteiten verhindert. Op deze pagina wordt ingegaan op de geldigheidsduur van vergunningen.

...
Praktijkvraag - 30 april 2024

Onze gemeente verstrekt horecavergunningen aan coffeeshops in combinatie met gedoogverklaringen in de zin van de Opiumwet. Is de Dienstenwet van toepassing?

Onze gemeente heeft momenteel twee coffeeshops. Voor het exploiteren van een coffeeshop zijn zowel een horecavergunning als een gedoogverklaring benodigd. In onze plaatselijke horecaverordening wordt het aantal horecavergunningen beperkt tot maximaal 45. Daarnaast hebben wij een beleidsregel op basis van artikel 13b van de Opiumwet, een lokaal gedoog- en handhavingsarrangement. Daarin hebben wij vastgelegd dat er, onder voorwaarden, maximaal twee gedoogverklaringen door onze gemeente worden afgegeven. Gedoogverklaringen worden alleen afgegeven in combinatie met een horecavergunning. Is op deze handelwijze de Dienstenwet van toepassing?

...
Praktijkvraag - 18 april 2024

Mag onze gemeente een aanvraag voor een PGB weigeren omdat de hulp of zorg in een ander EU-land wordt genoten?

In onze grensgemeente hebben twee inwoners een aanvraag gedaan voor een persoonsgebonden budget, een PGB. Een van de twee deed dat op grond van de Jeugdwet, de ander op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Beiden willen met dat budget diensten afnemen van buitenlandse aanbieders. De bedoeling is dat met het PGB op grond van de Jeugdwet in Vlaanderen een jongere tien maanden lang intensieve psychiatrische begeleiding krijgt van een Vlaamse aanbieder. De inwoner die een PGB heeft aangevraagd op grond van de WMO wil huishoudelijke hulp in Nederland, maar van een Vlaamse aanbieder. Onze gemeente heeft echter langlopende contracten voor dit soort hulp en zorg. Mag onze gemeente een aanvraag voor een PGB weigeren omdat de hulp of zorg in een ander EU-land wordt genoten of wordt afgenomen van een aanbieder uit een ander EU-land?

...
Praktijkvraag - 8 april 2024

Hoe is de sociale zekerheid geregeld voor grenswerkers die bij onze gemeente werken?

Onze gemeente heeft veel te maken met grenswerkers, medewerkers die in Nederland werken maar over de grens in een andere EU-lidstaat wonen. Bestaat er Europese wet- en regelgeving die sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid regelt? En wat als een grenswerker regelmatig vanuit huis werkt, heeft dat gevolgen?

...
EU Recht en beleid - 5 april 2024

Vrij verkeer

Personen, diensten, goederen en kapitaal moet op de interne markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen kan op het pad komen van decentrale overheden wanneer deze de invoer van producten willen tegenhouden of (de verkoop van) bepaalde producten willen verbieden. Op deze pagina leest u meer over wat relevant is van deze vrijheid voor decentrale overheden.