Praktijkvraag - 17 november 2023

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciële vragen liggen bij het Hof?

Afgelopen najaar hebben wij verschillende exploitanten van strandtenten verzocht om de seizoensgebonden strandtenten weer af te breken. Een aantal eigenaren heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Volgens hen is dit een beperking op het kunnen uitoefenen van een dienst, te weten horecaexploitatie. Zij hebben in hun beroep tegen de beschikking om de strandtent af te breken eerst de rechtbank en vervolgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof). Zij willen een oordeel van het Hof over de uitlegging van bepalingen uit de Dienstenrichtlijn in het licht van ons lokale beleid met betrekking tot het afbreken van seizoensgebonden strandtenten.

In verband met deze prejudiciële procedure hebben de eigenaren van de strandtenten de gemeente gesommeerd geen verdere stappen in het handhavingstraject te nemen. In hoeverre moeten wij bij de definitieve aanschrijving rekening houden met de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn? Is het verstandig om inderdaad te wachten met verdere stappen of kunnen wij gewoon doorgaan met onze aanschrijving? Hoe lang kan zo'n prejudiciële procedure duren?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Voor het exploiteren van een coffeeshop in onze gemeente is een vergunning nodig. Er is bovendien een beleidsnota die eist dat er maximaal drie coffeeshops zijn. Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn? En is het mogelijk om een dergelijk vergunningstelsel te rechtvaardigen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover wederzijdse erkenning?

Onze provincie wil in een provinciale regeling de eis opnemen dat een taxateur een beroepskwalificatie heeft van een specifieke certificeringsinstantie, danwel is ingeschreven bij een Nederlandse vereniging voor taxateurs. Is een dergelijke eis in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn (het vrij verkeer binnen de EU)? Of mag onze provincie de dienstverlener hiertoe niet verplichten als hij in zijn eigen lidstaat al aan een soortgelijke eis voldoet (in verband met wederzijdse erkenning van elkaars eisen)?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke vereisten stelt de Dienstenrichtlijn aan productbeschrijvingen?

Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Mogen wij verplichten vergunningaanvragen in het Nederlands te doen?

Een dienstverlener uit een andere lidstaat wil bij onze gemeente verschillende vergunningen aanvragen waarvan sommigen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen en anderen niet. We willen de vergunningaanvrager verplichten de aanvraag in het Nederlands te doen. Levert dit strijd met de Europese vrij verkeersregels op?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Is de inzameling van huis-aan-huiskleding een DA(E)B?

In het kader van de Dienstenrichtlijn en diensten van algemeen belang vraagt onze gemeente zich af of de inzameling van huis-aan-huiskleding een dienst van algemeen (economisch) belang (DAB/DAEB), een pure economische activiteit of een sociale dienst van algemeen belang (SDAB) is?

Praktijkvraag - 26 september 2023

Mag een gemeente een schaarse vergunning voor onbepaalde tijd verlenen?

Onze gemeente hanteert een vergunningstelsel voor standplaatsen voor het plaatsen van onder andere marktkramen en snackkarren. Deze standplaatsvergunningen worden in beperkte hoeveelheden verstrekt. Mag de gemeente dergelijke standplaatsvergunningen voor onbepaalde tijd verlenen, zonder hierbij in strijd te handelen met de Europese regelgeving inzake vrij verkeer?