...
EU Recht en beleid - 14 december 2022

Voorschriften Vergunningstelsels

Decentrale overheden moeten bij het opstellen van vergunningstelsels rekening houden met het feit dat: het Europese begrip vergunning breder is dan het Nederlandse; er algemene voorwaarden gelden voor vergunningen; er onderscheid […]

...
Nieuws - 8 februari 2021

Geef uw mening omtrent de interoperabiliteit in de overheidssector

De Commissie vraagt om de inbreng van verschillende belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, over de interoperabiliteit in de publieke sector. Een versterkte interoperabiliteitsstrategie zou bijdragen aan de coördinatie en gemeenschappelijke normen voor veilige en grenzeloze gegevensstromen- en diensten in de publieke sector.

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Vrij verkeer van personen

Burgers van lidstaten van de EU kunnen zich vrij binnen de grenzen van EU bewegen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vrij verkeer van personen.

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Meldingsplicht

Als decentrale overheden regelgeving niet notificeren, dan moeten zij deze in bepaalde gevallen melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit geldt voor nieuwe, gewijzigde of ingetrokken […]

...
EU Recht en beleid - 3 november 2022

Notificeren

Wanneer een decentrale overheid sinds 2010 nieuwe regels en wetten maakt of bestaande regels en wetten wijzigt, moet zij nagaan of deze wetgeving onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt. […]

...
EU Recht en beleid - 2 november 2022

Grondbeginselen vrij verkeer

Decentrale overheden krijgen in de praktijk te maken met de onderstaande grondbeginselen van het vrij verkeer. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze grondbeginselen.

...
EU Recht en beleid - 28 oktober 2022

Dienstenrichtlijn & Diensten van algemeen belang

Diensten van algemeen belang vallen soms wel en in andere gevallen niet onder de Dienstenrichtlijn. Het is daarom van belang dat decentrale overheden kunnen bepalen of de Dienstenrichtlijn al dan […]

...
EU Recht en beleid - 27 oktober 2022

Voorschriften ruimtelijke ordening

Wetgeving onder de vlag van ‘voorschriften voor ruimtelijke ordening’ kan eisen bevatten waarmee dienstenactiviteiten specifiek worden gereguleerd. In die gevallen valt de wetgeving onder de Dienstenrichtlijn. Op deze pagina kunt u lezen wanneer een regeling op het gebied van ruimtelijke ordening wel onder de Dienstenrichtlijn valt en wanneer niet. Daarnaast kunt u lezen wanneer regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening die onder de Dienstenrichtlijn valt te rechtvaardigen is.

...
EU Recht en beleid - 6 oktober 2022

Vrij verkeer van werknemers

In de Europese Unie geldt dat werknemers vrij zijn om in andere lidstaten dan hun lidstaat van herkomst te gaan werken. Het vrij verkeer van werknemers is voor decentrale overheden van belang in hun rol van werkgever. Het verbod op discriminatie op basis van nationaliteit tussen werknemers van de EU-lidstaten is ook te zien in beleidsterreinen als burgerzaken en huisvesting. Decentrale maatregelen kunnen hierbij het vrij verkeer van werknemers belemmeren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vrij verkeer van werknemers.

...
EU Recht en beleid - 12 september 2022

Vrij verkeer van vestiging

Vrijheid van vestiging valt onder de vrij verkeersrechten die gelden binnen de Europese Unie. Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen en rechtspersonen in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van vestiging.

...
EU Recht en beleid - 12 september 2022

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Decentrale overheden hebben vanuit verschillende perspectieven te maken met Europees sociaal beleid en werkgelegenheid.

...
EU Recht en beleid - 12 september 2022

Procedure en formulieren

Maakt u als decentrale overheden nieuwe regels voor het leveren van diensten? Of wijzigt u bestaande regelgeving? Dan dient u te toetsen of deze regels in strijd zijn met de […]