...
Praktijkvraag - 5 juli 2024

Welke vereisten stelt de Dienstenrichtlijn aan productbeschrijvingen?

Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

...
Praktijkvraag - 2 juli 2024

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover wederzijdse erkenning?

Onze provincie wil in een provinciale regeling de eis opnemen dat een taxateur een beroepskwalificatie heeft van een specifieke certificeringsinstantie, danwel is ingeschreven bij een Nederlandse vereniging voor taxateurs. Is een dergelijke eis in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn (het vrij verkeer binnen de EU)? Of mag onze provincie de dienstverlener hiertoe niet verplichten als hij in zijn eigen lidstaat al aan een soortgelijke eis voldoet (in verband met wederzijdse erkenning van elkaars eisen)?

...
Praktijkvraag - 1 juli 2024

Onze gemeente verstrekt horecavergunningen aan coffeeshops in combinatie met gedoogverklaringen in de zin van de Opiumwet. Is de Dienstenwet van toepassing?

Onze gemeente heeft momenteel twee coffeeshops. Voor het exploiteren van een coffeeshop zijn zowel een horecavergunning als een gedoogverklaring benodigd. In onze plaatselijke horecaverordening wordt het aantal horecavergunningen beperkt tot maximaal 45. Daarnaast hebben wij een beleidsregel op basis van artikel 13b van de Opiumwet, een lokaal gedoog- en handhavingsarrangement. Daarin hebben wij vastgelegd dat er, onder voorwaarden, maximaal twee gedoogverklaringen door onze gemeente worden afgegeven. Gedoogverklaringen worden alleen afgegeven in combinatie met een horecavergunning. Is op deze handelwijze de Dienstenwet van toepassing?

...
Praktijkvraag - 25 juni 2024

Hoe is de sociale zekerheid geregeld voor grenswerkers die bij onze gemeente werken?

Onze gemeente heeft veel te maken met grenswerkers, medewerkers die in Nederland werken maar over de grens in een andere EU-lidstaat wonen. Bestaat er Europese wet- en regelgeving die sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid regelt? En wat als een grenswerker regelmatig vanuit huis werkt, heeft dat gevolgen?

...
Nieuws - 3 juni 2024

De Dienstenrichtlijn, de horecavergunning en ‘slecht levensgedrag’ van de horeca-exploitant

De Dienstenrichtlijn waarborgt de vrijheid van verlening van commerciële diensten en stelt eisen aan vergunningstelsels die die vrijheid inperken. Dit geldt ook voor horecavergunningen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meermaals verduidelijking gegeven over de benodigde details in lokale regels en de motivering van besluiten, om willekeur te voorkomen.

...
EU Recht en beleid - 28 mei 2024

Administratieve samenwerking via het IMI-systeem

Voor een goede werking van de interne markt voor de verlening van diensten is een administratieve samenwerking tussen lidstaten van wezenlijk belang. Om die reden is het Interne Markt Informatie (IMI)- Systeem in het leven geroepen. Op deze pagina vindt u informatie over dit systeem, het contactpunt en de verschillen met het Dienstenloket.

...
Nieuws - 6 mei 2024

De Dienstenwet en het cannabisgedoogbeleid: gescheiden werelden maar innig verbonden

In december 2023 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak over het cannabisgedoogbeleid in de gemeente Roermond. Op de toekenning van schaarse vergunningen zijn zowel de Dienstenrichtlijn als de Dienstenwet van toepassing. Maar geldt dat ook voor gedoogverklaringen en horecavergunningen voor coffeeshops? Hier spraken we over met Annemarie Drahmann en Demy Jongkind, beiden verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Samen schreven zij een annotatie bij de uitspraak van de Raad van State in de Gemeentestem, een juridisch vakblad.

...
EU Recht en beleid - 3 mei 2024

Geldigheidsduur vergunning

Volgens de bepalingen in de Dienstenrichtlijn en Dienstenwet moeten decentrale overheden vergunningen die vallen onder de Dienstenrichtlijn in principe voor onbepaalde tijd verstrekken. De reden daarvan is dat een beperkte geldigheidsduur van vergunningen de uitoefening van dienstenactiviteiten verhindert. Op deze pagina wordt ingegaan op de geldigheidsduur van vergunningen.

...
EU Recht en beleid - 5 april 2024

Vrij verkeer

Personen, diensten, goederen en kapitaal moet op de interne markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen kan op het pad komen van decentrale overheden wanneer deze de invoer van producten willen tegenhouden of (de verkoop van) bepaalde producten willen verbieden. Op deze pagina leest u meer over wat relevant is van deze vrijheid voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van vestiging

Vrijheid van vestiging valt onder de vrij verkeersrechten die gelden binnen de Europese Unie. Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen en rechtspersonen in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van vestiging.

...
EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Decentrale overheden hebben vanuit verschillende perspectieven te maken met Europees sociaal beleid en werkgelegenheid.