EU Recht en beleid - 25 maart 2024

Vrij verkeer van vestiging

Vrijheid van vestiging valt onder de vrij verkeersrechten die gelden binnen de Europese Unie. Bij vestiging gaat het om de beroepsuitoefening door zelfstandigen en rechtspersonen in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vrijheid van vestiging.

EU Rechtspraak - 19 maart 2024

Een lidstaat moet een identiteitskaart kunnen afgeven aan een onderdaan die in een andere lidstaat woont, als deze aan een binnenlandse onderdaan kan worden verstrekt

Op grond van artikel 21, lid 1 VWEU heeft iedere burger van de Europese Unie het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. In richtlijn 2004/38/EG zijn de voorwaarden uitgewerkt voor de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten door burgers van de Unie. Artikel 4, lid 3 van de richtlijn bepaalt dat lidstaten verplicht zijn om hun burgers overeenkomstig hun wetgeving een identiteitskaart of een paspoort te verstrekken waarin hun nationaliteit is vermeld. De grondrechten van de Europese burger, waaronder het recht op vrij verkeer en vrij verblijf, zijn expliciet vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

EU Rechtspraak - 1 september 2023

Kunnen er lokale beperkingen gesteld worden aan vergunningen voor privévervoer?

Het Europese Hof van Justitie geeft antwoord op de vraag of de eisen die door een Spaanse regionale overheidsinstantie worden gesteld bij het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van diensten voor de verhuur van personenvoertuigen met chauffeur zijn toegestaan, met het oog op de vrijheid van vestiging. Volgens het Hof kunnen de maatregelen worden gerechtvaardigd om het vervoer, het verkeer en de publieke ruimte in een stedelijke agglomeratie goed te beheren en om het milieu te beschermen, maar niet om zuiver economische redenen zoals de afscherming van de taximarkt.

Nieuws - 13 juli 2023

Rol gemeenten bij aanpak overgewicht kinderen

Op dit moment hebben gemeenten beperkte mogelijkheden om ongezond eten te weren. Om dit te bereiken wordt in een nieuwe wet een grondslag gecreëerd. Ook wordt het promoten van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen verboden.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Hypotheekrenteaftrek in Nederland bij grensoverschrijdend woon-werkverkeer

Het Europese Hof van Justitie besloot op 9 februari 2017 dat iemand die woonachtig is in een lidstaat van de EU, een deel van de hypotheekrente op de buitenlandse woning in Nederland in aftrek kan brengen. Wanneer iemand dus een belastbaar inkomen heeft in een bepaalde lidstaat en die lidstaat heeft ook het recht om belasting te heffen, dan zijn bepaalde aftrekposten uit het buitenland ook op te voeren bij de belastingaangifte.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer is een eis in een aanbestedingsprocedure in strijd met de vrij verkeersregels?

Een Italiaanse regeling op grond waarvan bij een openbare aanbestedingsprocedure alleen een concessie kan worden verleend aan een vennootschap die beschikt over een minimaal volgestort kapitaal van € 10 miljoen is in strijd met het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van vestiging. Deze uitspraak is relevant voor decentrale overheden omdat zij bij het opleggen van eisen in aanbestedingsprocedures rekening moeten houden met de vrij verkeersregels.