EU Recht en beleid - 6 april 2023

Grensoverschrijdende arbeid

Door het vervagen van de grenzen binnen de EU krijgen decentrale overheden steeds vaker te maken met uitgezonden of gedetacheerde werknemers.

Nieuws - 13 december 2021

Factsheet Klokkenluidersrichtlijn

De Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders wordt niet tijdig geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een factsheet opgesteld over de gevolgen van deze niet-tijdige implementatie voor onder andere (decentrale) overheden.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Hypotheekrenteaftrek in Nederland bij grensoverschrijdend woon-werkverkeer

Het Europese Hof van Justitie besloot op 9 februari 2017 dat iemand die woonachtig is in een lidstaat van de EU, een deel van de hypotheekrente op de buitenlandse woning in Nederland in aftrek kan brengen. Wanneer iemand dus een belastbaar inkomen heeft in een bepaalde lidstaat en die lidstaat heeft ook het recht om belasting te heffen, dan zijn bepaalde aftrekposten uit het buitenland ook op te voeren bij de belastingaangifte.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Kan een detacheringsverklaring in geval van fraude buiten beschouwing worden gelaten?

Op 6 februari 2018 deed het Europese Hof van Justitie, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak in een Belgische zaak. Het Hof oordeelde dat detacheringsverklaringen in sommige gevallen door nationale rechters buiten beschouwing moeten worden gelaten als er sprake is van fraude. Daarnaast kunnen ondernemingen aansprakelijk worden gesteld indien deze verklaringen frauduleus zijn.

EU Recht en beleid - 2 november 2022

Bescherming van werknemers

De Europese Unie kent regelgeving die werknemers goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en bescherming tegen discriminatie garandeert. Op deze pagina leest u daar meer over.