Circulaire economie: eerste lezing Europees Parlement herziening EU-afvalwetgeving

20 maart 2017Milieubeleid

Op 14 maart 2017 heeft het Europees Parlement in eerste lezing van een gewone wetgevingsprocedure gestemd over vier wetgevingsvoorstellen die bestaande EU afvalwetgeving herzien. Deze voorstellen maken deel uit van het Europese circulaire economie actieplan ‘maak de cirkel rond’. Het Parlement heeft in haar eerste lezing van de vier wetgevingsvoorstellen ambitieuzere doelen voorgesteld dan de Europese Commissie. Onder andere de Kaderrichtlijn afval wordt aangepast.

Circulaire economie

In december 2015 kwam de Europese Commissie met een concreet voorstel om een circulaire economie te realiseren. Maar wat is een circulaire economie? De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren. Het actieplan ‘maak de cirkel rond’  van de Commissie bevatte voorstellen om bestaande EU-richtlijnen aan te passen. Dit betreft de Kaderrichtlijn afvalstoffen van 2008, de Verpakkingsrichtlijn, de EU-richtlijn storten en de EU-richtlijnen voor AEEA, autowrakken en batterijen. Het Europees Parlement heeft hier onlangs over gestemd in de eerste lezing. Hieronder wordt kort samengevat wat de voorgestelde wijzigingen van de richtlijnen inhouden en wat het Europees Parlement gestemd heeft.

Afvalstoffenrichtlijn

De afvalstoffenrichtlijn regelt onder andere de bepalingen over einde-afval criteria. Als verwerkte afvalstoffen en teruggewonnen grondstoffen hieraan voldoen, worden deze niet langer als afval maar als grondstof gezien. Op dit moment bestaan zulke criteria op Europees niveau louter voor bepaalde soorten glas en metaal. Het Europees Parlement heeft voorgesteld dat er voor meer afvalstoffen einde-afval criteria worden opgesteld. Het Parlement heeft ook een verhoging van de Europese doelstelling voor hergebruik en recycling van stedelijk afval voorgesteld. Namelijk, tenminste 60% in 2025 en 70% in 2030 van stedelijk afval zou moeten worden hergebruikt.

Richtlijn voor het storten van afvalstoffen

De richtlijn voor het storten van afvalstoffen heeft tot doel te voorzien in maatregelen, procedures en richtsnoeren om negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen voor het milieu, alsmede risico’s voor de volksgezondheid, te voorkomen of zoveel mogelijk te verminderen. Storten dient in de toekomst alleen te worden toegestaan als er geen alternatieven zijn. Het Commissievoorstel omvat een streefdoel om het storten van stedelijk afval tegen 2030 te verminderen tot maximaal 10%. Het Europees Parlement stelt voor een ambitieuzer streefcijfer van 5% vast, dat naar de mening van het EP beter aansluit bij het idee van een circulaire economie.

Verpakkingsrichtlijn

In de Verpakkingsrichtlijn wordt gereguleerd welk materiaal zoveel mogelijk gebruikt moet worden om verpakkingen te maken. Daarnaast wordt gereguleerd hoeveel huishoudelijk afval gerecycled moet worden. De Europese Commissie stelde voor dat 65% van het huishoudelijke afval tegen 2030 gerecycled moest worden. Met amendement 50 stellen de Europarlementariërs voor dat dit percentage verhoogd moet worden naar 70%. Daarnaast stelt het Europees Parlement dat niet later dan 31 december 2025 minimale percentages van gewicht dat gerecycled moet worden gesteld moeten worden. Deze verschillen van de minimale percentages gesteld door de Europese Commissie

Richtlijn voor AEEA, autowrakken en batterijen

De richtlijn regelt de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), autowrakken en batterijen. Het is noodzakelijk om afval, in overeenstemming met de circulaire economie, te behandelen en te recyclen. Het Parlement stelt dat een schone, effectieve en duurzame circulaire economie vereist dat gevaarlijke stoffen al in de ontwerpfase uit producten worden verwijderd. Daarnaast moet er worden gezorgd voor een doeltreffend en energiezuinig beheer van secundaire grondstoffen. Daarnaast stelt het Parlement dat, om de doelstellingen uit de richtlijnen te verwezenlijken, de Commissie de coördinatie en uitwisseling van informatie en best practices tussen de lidstaten dient te bevorderen.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:

Besluiten, Europees Parlement

Meer informatie:

Actieplan Closing the Loop, Europese Commissie
Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval, praktijkvraag Europa decentraal
Strengere maatregelen voor een circulaire economie, nieuwsbericht Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Milieu en Klimaat, Europa decentraal
EU action plan Circular Economy, Europese Commissie
What-a-waste!, Bridge! Europa decentraal
Animatie What-a-waste!, Bridge! Europa decentraal
Kenniscentrum InfoMil, Rijksoverheid