Cohesiebeleid is noodzakelijk om de EU bij elkaar te houden

Om de verschillen tussen EU-regio’s te verkleinen en steden te mobiliseren om nieuwe kansen voor hun burgers te creëren, zijn meer investeringen nodig. Dit moet een belangrijk antwoord zijn op de uitdagingen die Brexit met zich meebrengt. Deze kernboodschap werd op 2 maart in Warschau afgegeven door de leden van de commissie COTER van het Comité van de Regio’s en Eurocommissaris Corina Crețu voor Regionaal Beleid.

Situatie na 2020

Europese regio’s en steden vrezen dat de essentiële doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie onder druk komt te staan in de EU-begroting na 2020. De eerste voorstellen van de Europese Commissie hierover worden eind 2017 verwacht. Onder meer de Brexit heeft gevolgen voor de beschikbare middelen. Ook wordt geprobeerd het beheer van investeringsbesluiten in de EU te centraliseren, subsidies te vervangen door leningen, en middelen te verschuiven naar andere prioriteiten, zoals migratie, beheer van de buitengrenzen en ondersteuning van structurele hervormingen.

Bijeenkomst Warschau

Deze toekomst perspectieven waren een belangrijk onderwerp tijdens de discussies tussen de leden van de commissie COTER op 2 en 3 maart in Warschau. Zij keurden daar o.a. het ontwerpadvies van het Comité van de Regio’s over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020 goed. Ook het rapport van Michiel Rijsberman, gedeputeerde in Flevoland, over financiële regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de EU, werd in Warschau vastgesteld. Beide adviezen worden ter discussie en goedkeuring voorgelegd tijdens de plenaire zitting van het CvdR op 10 mei.

Het debat werd overschaduwd door zorgen n.a.v. het op 1 maart gepubliceerde witboek over de Toekomst van Europa. Scenario vier impliceert daarin namelijk een einde aan regionale ontwikkeling op EU-niveau. Meer informatie over dat witboek en de vijf gepresenteerde scenario’s vindt u hier.

Vereenvoudiging

Michiel Rijsberman, gedeputeerde in Flevoland, wees er tijdens de bijeenkomst op dat: “We dringend aan eenvoudigere regels en minder bureaucratie moeten werken. Natuurlijk hebben we goede regels en accountantscontroles nodig om fouten en fraude te voorkomen. Maar overheden moeten geen extra controles verplichten, bovenop de internationaal aanvaarde standaarden moeten elkaars bevindingen vertrouwen.” Rijsberman vindt het “onaanvaardbaar dat lidstaten overbodige controleregels opstellen die verder gaan dan wat noodzakelijk is. Nu doen de Europese lidstaten dat wel, ook Nederland: daar kregen sommige projecten met wel zes opeenvolgende accountantscontroles te maken, tot op het laatste bonnetje aan toe!”

Eurocommissaris Cretu

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Corina Crețu, merkte op: “We moeten een krachtig signaal afgeven. We moeten duidelijk maken dat Europa zich voor de burgers inspant. Hoe kunnen we dat beter bewijzen dan via het cohesiebeleid? Het doel van het cohesiebeleid is om niemand in de steek te laten en het dagelijks leven van iedereen te verbeteren. We moeten ons dan ook hard maken voor dit beleid en de toekomst ervan, want dat is onze gezamenlijke toekomst. Banen en groei via het cohesiebeleid, zeker! Daarvan zullen alle burgers in alle regio’s profiteren.”

Cohesiebeleid

Het cohesiebeleid – waarmee tot 2020, 454 miljard euro is gemoeid – is veruit het grootste investeringsinstrument van de EU om inclusieve en slimme groei in alle Europese regio’s te bevorderen. Dit beleid verkleint ontwikkelingsverschillen, stimuleert innovatie en maakt de EU-economieën concurrerender via samenwerking tussen Europese instellingen, nationale regeringen en lokale en regionale overheden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Advies financiële regels, Michiel Rijsberman namens Comité van de Regio’s
Advies toekomst van het cohesiebeleid, Michael Schneider namens Comité van de Regio’s