Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Cohesiefonds

27 augustus 2013

Het cohesiefonds is één van de drie Europese structuurfondsen waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. Het cohesiefonds wordt ingezet voor doelstelling 1 van het regionaal beleid: convergentie.

Het cohesiefonds verleent steun op het gebied van vervoer en milieu. Nederlandse regio’s komen niet in aanmerking voor subsidies uit dit fonds, omdat Nederland niet tot de armere lidstaten behoort.

Doel

Het heeft tot doel de minst welvarende regio’s en landen binnen de EU op hetzelfde niveau te brengen als de meer welvarende regio’s binnen de EU. Zo wordt de economische en sociale cohesie van de EU versterkt en een duurzame ontwikkeling bevordert.

Vervoer

Wat betreft vervoer gaat het met om acties ten behoeve van Trans-Europese Netwerken:

– De aanleg van verbindingen;
– De optimalisering van de bestaande infrastructuur;
– De integratie van milieuaspecten;
– Het streven naar interoperabiliteit van de verschillende onderdelen van het trans-Europese vervoernetwerk.

Milieu

Op milieugebied gaat het met name om bijstand aan drinkwatervoorzieningen en de behandeling van afval- en rioolwater. Verder valt te denken aan duurzame ontwikkeling en vervoer, mits er sprake is van duidelijke milieuvoordelen. Voorbeelden hiervan zijn:

– Energie-efficiëntie;
– Hernieuwbare energiebronnen;
– Spoorvervoer;
– Vervoer via de binnenwateren en over zee;
– Intermodale vervoerssystemen en de interoperabiliteit van die systemen;
– Sturing van het verkeer over de weg, over zee en door de lucht;
– Schoon stadsvervoer;
– Openbaar vervoer.

Afhankelijk van de geldende prioriteiten van het EU milieubeleid zoals die zijn vastgesteld in het beleidsplan en actieprogramma inzake milieu, kunnen ook andere milieuacties worden gesteund.

Regelgevend kader

Het regelgevende kader voor het Cohesiefonds bestaat onder meer uit een Algemene Verordening en uit de Cohesiefondsverordening. Art. 3 Cohesiefondsverordening gaat over de subsidiabiliteit van de uitgaven. Huisvesting en debetrente zijn voorbeelden van uitgaven die uitgesloten zijn van steun.

Art. 4 geeft de voorwaarden voor het verlenen van bijstand weer. De financiële bijstand van het Cohesiefonds kan (bij gekwalificeerde meerderheid) door de Raad worden geschorst als een lidstaat een te groot begrotingstekort heeft en daar niets of te weinig aan doet.

X