Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken.

Het Verslag over het mededingingsbeleid 2016

De Commissie doet jaarlijks verslag van het gehanteerde mededingingsbeleid. In dit verslag wordt uiteengezet wat het belangrijkste beleid, wetgevingsinitiatieven en besluiten waren van het afgelopen jaar. In het Europees Werkingsverdrag is vastgelegd wanneer de Europese instellingen, waaronder de Commissie, verplicht advies moeten vragen aan het Comité, en wanneer zij uit eigen beweging het Comité kunnen verzoeken om een advies uit te brengen. In het recent uitgebrachte advies heeft het Comité de impact van het Europees mededingingsbeleid 2016 op lokale en regionale overheden onderzocht. Op een aantal punten zag het Comité ruimte voor verbetering.

Diensten van Algemeen Economisch Belang

Ten eerste betreft dit de vereenvoudiging van staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Het Comité geeft aan dat in 2016 in het mededingingsbeleid van de EU te weinig aandacht aan is besteed. Er wordt met name helderheid gevraagd van de Commissie omtrent de herziening van het ‘Almunia-pakket’ en de DAEB de-minimisverordening.

Ook geeft het Comité aan dat er bij stakeholders onzekerheid bestaat over de complexiteit van DAEB en enkele tegenstrijdigheden tussen de verschillende in aanmerking te nemen documenten, waardoor zij lastig kunnen beoordelen welke regel in een specifiek geval zal worden toegepast. Ook wijst het Comité op de administratieve lasten die uit de rapportageverplichtingen van het DAEB-besluit voortvloeien.

Brexit en staatssteun

Tevens stelt het Comité voor om de staatssteunregels te verruimen om mogelijke economische schokken die de Brexit zou kunnen veroorzaken op te vangen. Het moet daarom voor lokale en regionale autoriteiten makkelijker worden om Europese bedrijven te ondersteunen. De staatssteunregels moeten hiervoor worden versoepeld in de industrieën die naar verwachting het hardst door de Brexit worden geraakt. Een vergelijkbare aanpassing werd gemaakt tijdens de financiële en economische crisis. De Commissie stelde hierbij vast dat bepaalde soorten staatssteun gedurende een beperkte periode gerechtvaardigd waren om deze moeilijkheden te overwinnen.

Interne markt

Tenslotte vraagt het Comité aandacht voor de positie van landbouwers en kleine- en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Door toenemende concentratie in de verwerkende sector en de detailhandel krijgen zij te maken met prijsschommelingen en aanhoudende lage prijzen. Het Comité roept de Commissie op om nauwere samenwerking tussen de Commissie-afdelingen DG Concurrentie en DG Landbouw te bewerkstelligen. Zodoende worden de landbouwers beter beschermd, ook met het oog op de gevolgen van de Brexit. Het Comité dringt daarnaast nogmaals aan op een herziening van het EU-recht inzake overheidsopdrachten in de sector collectieve cateringfaciliteiten. 

Reactie Eurocommissaris Verstager

Eurocommissaris voor mededinging, Margrete Verstager, was 1 december aanwezig bij het Comité. Zij gaf aan dat de Commissie het eens is met het Comité dat wanneer (decentrale) overheden meer vrijheid hebben om te investeren dat de EU daardoor zich op grotere mededingingszaken kan richten. Daarnaast ging Verstager in op de door het Comité voorgestelde prioriteiten voor de Commissie.

Verstager bevestigde dat de Commissie streng toezicht houdt op de voorkeursbehandeling die grote bedrijven ontvangen omtrent het betalen van belasting. Daarnaast blijft de Commissie ook controleren of steun voor hernieuwbare energiebronnen markten helpt de energie-transitie te maken. Ook zal de Commissie zich inzetten voor regio’s die nog niet zijn aangesloten op snel breedband internet.

Een Europese agenda voor huisvesting

Naast het advies over het mededingingsbeleid van de Commissie nam het Comité gelijktijdig een advies aan omtrent een Europese agenda voor huisvesting. Hierin wordt eveneens benadrukt dat het mededingingsrecht niet in de weg moet staan van lokale en regionale overheden om steun te bieden aan achtergestelde sociale groeperingen. Het Comité constateert dat de markt in sommige situaties niet in staat is om de huisvestingsbehoeften op lokaal en regionaal niveau op te pakken. Daarom pleit het Comité er onder andere voor om de definitie van ‘sociale huisvesting’ binnen het DAEB vrijstellingsbesluit te verruimen, waardoor overheden beter in staat zijn om binnen het huisvestingsbeleid op deze trend in te spelen. Deze oproep tot verruiming sluit aan bij een soortgelijke oproep van het stedelijk EU partnerschap housing.

Door:

David Schutrups en Juliëtte Fredriksz, Europa decentraal

Bron:

The European Commission Report on Competition Policy 2016, European Committee of the Regions
State Aid and Services of General Economic Interest, European Committee of the Regions
Towards a European Agenda for Housing, European Committee of the Regions
The Revision of the Posting of Workers Directive, European Committee of the Regions
Speech to Committee of the Regions, Margrethe Verstager

Meer informatie:

EU Competition policy must not limit local and regional support, Press release European Committee of the Regions
Hoe werkt het Comité van de Regio’s? Praktijkvraag Europa decentraal