Comité van de Regio’s adviezen EFSI en financiële regels in Nederlandse handen

17 oktober 2016

Tijdens de plenaire sessie van het Comité van de Regio’s op 11 oktober jl. zijn Wim van de Donk, Commissaris van de Koning provincie Brabant en HNP-voorzitter, Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland, Marcelle Hendrickx, wethouder van Tilburg, en Rob Jonkman, wethouder van Opsterland, benoemd tot rapporteurs. Van de Donk schrijft namens alle Europese regio’s en steden het CvdR advies over EFSI 2.0, het rapport van Rijsberman heeft betrekking op de EU financiële verordening. Jonkman’s advies gaat over de betrokkenheid van regio’s en gemeenten in het Europese Semester en Hendrickx stelt een advies op over de bijdrage van sociale innovatie aan groei en het creëren van banen.

EFSI 2.0

“De Europese Commissie heef een voorstel gedaan tot uitbreiding en verlenging van het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI), zodat banen en groei binnen de EU verder gestimuleerd worden. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de praktische kennis en ervaringen van steden en regio’s en dat dit doorklinkt in de wetgeving over EFSI 2.0,” aldus Commissaris Van de Donk. Het is van belang dat op lokaal en regionaal niveau zoveel mogelijk voordeel wordt gehaald uit het Europees investeringsplan, lokale en regionale autoriteiten moeten daarom nauw betrokken blijven bij de Commissie voorstellen.

EU financiële verordening

Michiel Rijsberman, gedeputeerde en HNP-bestuurder, voert namens alle Europese regio’s en steden de komende tijd het woord over de vereenvoudigde uitvoering voor begunstigden van verschillende financieringsregelingen. De officiële werktitel: The financial rules applicable to the general EU budget. Er zijn tal van EU financiële regelingen waar bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s, overheden en burgers voor in aanmerking komen. Het gaat dan o.a. over het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), Horizon2020 en EFSI. Vaak worden deze regelingen als complex gezien. Zowel bij de aanvraag als bij de verantwoording ontstaan regelmatig onduidelijke situaties. Met dit rapporteurschap is Rijsberman in de positie om invloed uit te oefenen op de vereenvoudiging van deze financiële regels.

Samenhang

De twee rapporten hangen duidelijk met elkaar samen. Er wordt op EU niveau, binnen zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement, veel gesproken over de compatibiliteit tussen structuurfondsen en het Europese investeringsfonds EFSI. Structuurfondsen zorgen voor duurzame versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie terwijl een initiatief zoals EFSI specifieke project investeringen op lokaal en regionaal niveau genereert. De vraag die nu speelt is hoe beide programma’s elkaar kunnen aanvullen. Het doel is om de positie van Europese steden en regio’s in zowel het investeringsplan (EFSI) als de financiële regelingen te versterken.

Europees Semester en sociale innovatie

Het advies van Jonkman richt zich op het beter verankeren van de rol van gemeenten en regio’s in het Europese Semester, het kader voor de afstemming van economisch en financieel beleid van de lidstaten. Dit proces is momenteel vooral een zaak van de EU-instellingen en nationale regeringen. De EU doet echter in het kader van het Europees Semester aanbevelingen aan de lidstaten die rechtstreeks invloed hebben op het beleid van gemeenten en regio’s. Een Europese gedragscode kan regio’s en gemeenten een formele positie in dit proces geven.

Hendrickx stelt een advies op over de bijdrage die sociale innovatie kan bieden aan economische groei en het creëren van banen. Innovatie is in de EU het kernwoord voor economische groei, maar de nadruk ligt tot op heden vooral bij technologische innovatie. Experts pleiten de laatste tijd steeds vaker voor een balans tussen technologische en sociale innovatie.

Nederlandse decentrale overheden

Vereenvoudiging van uitvoering van Europese investeringsregelingen is een prioriteit van de gezamenlijke Nederlandse provincies en gemeenten. De vier rapporteurs stellen hun advies binnen het Comité van de Regio’s op namens alle Europese decentrale overheden. Naast bovengenoemde rapporteurs heeft de Nederlandse delegatie in het CvdR momenteel nog twee provinciale rapporteurs. Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland, rapporteert over effectieve water management systemen. Michiel Scheffer, gedeputeerde Gelderland, schrijft een advies over missende transportverbindingen in grensregio’s.

Tijdpad

Het eindrapport van Wim van de Donk, over EFSI 2.0, staat gepland voor de plenaire vergadering op 7 december 2016. Op 11 en 12 mei 2017 worden de adviezen van Michiel Rijsberman, Rob Jonkman en Marcelle Hendrickx  in de plenaire vergadering behandeld.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Commissaris van de Koning Brabant
Nieuwsbericht, Provincie Flevoland
Nieuwsbericht, EPP groep Comité van de Regio’s