Comité van de Regio’s waarschuwt voor ongelijkheid door voorstel Horizon Europa

Op 10 oktober heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) kritiek geuit op het Commissievoorstel voor het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europa. Horizon Europa is de opvolger van Horizon 2020. Het nieuwe programma is gekoppeld aan de EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027. Het CvdR constateert dat er te veel geld gaat naar specifiek onderzoek in bepaalde rijke steden en regio’s en te weinig naar het uitbreiden van het programma in armere lidstaten en regio’s.

Cohesie en Horizon Europa

Een van de grootste kritiekpunten is de relatie tussen het EU-cohesiebeleid en Horizon Europa. Het CvdR verwelkomt de budgetverhoging voor Horizon Europa, maar vreest dat dit deels ten koste gaat van het cohesiebeleid, dat regionale verschillen moet overbruggen. Het budget van het cohesiebeleid wordt namelijk verlaagd in het Commissievoorstel voor de eerder genoemde meerjarenbegroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarover momenteel onderhandeld wordt. Daarnaast krijgen lidstaten in de nieuwe meerjarenbegroting de optie om het geld van het cohesiebeleid gedeeltelijk over te maken naar het Horizon Europa-programma. Volgens het CvdR zou de regio die keuze moeten kunnen maken en niet de lidstaat.

Regionaal onderzoek

Het CvdR bekritiseert ook de houding van de Commissie in het Horizon Europa-voorstel tegenover regionale ontwikkelingen. Zo zouden er te weinig referenties zijn naar regionale ecosystemen en innovatieknooppunten. Volgens het CvdR zijn juist de regionale ecosystemen en innovatieknooppunten een grote drijfkracht voor onderzoek en innovatie, doordat ze de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en de burgermaatschappij op regionaal niveau bij elkaar brengen.

Missies van Horizon Europa

Verder werkt het voorgestelde Horizon Europa-programma met missies, waarin specifieke doelen worden gesteld waarnaar gestreefd moeten worden. Volgens het CvdR kan het Horizon Europa-programma daardoor te zakelijk worden. Ook zou er een gebrek aan focus zou zijn op de sociale en geestelijke wetenschappen.

 Nederlandse standpunt tegenover Horizon Europa

Het standpunt van het kabinet over de continuering van het Horizon-programma is positief, zo is duidelijk gemaakt in een beleidsfiche. Hoewel Nederland voorstander is van een kleiner EU-budget, lijkt het kabinet zich op het gebied van bezuinigingen vooral te richten op traditionele beleidsgebieden, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het cohesiebeleid. Dit heeft als doel om nieuwe en innovatieve beleidsprogramma’s, zoals het Horizon-programma, te financieren. Het kabinet waarschuwt dat er in de onderhandelingen nog veel kan gebeuren. Toch lijkt wel duidelijk dat het kabinet geen bezuinigingen wil op het Horizon Europa-programma.

Bron:

Horizon Europe: The new framework programme for research and innovation must be closely connected to a strong cohesion policy (Engels), persbericht Europees Comité van de Regio’s

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Cohesiebeleid, Europa decentraal
Horizon Europe, Europese Commissie
Fiche: MFK – Verordening en Besluit Horizon Europa 2021–2027, beleidsfiche kabinet
Ontwerpadvies Horizon Europa: het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, publicatie Comité van de Regio’s
EU-begroting voor de toekomst: Horizon Europa, factsheet Europese Commissie