Een jaar AVG: Commissie brengt bewustwording in kaart

Ruim een jaar na het van toepassing worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijken Europese burgers relatief goed op de hoogte te zijn van hun rechten met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Ook in Nederland wisten burgers in 2018 de Autoriteit Persoonsgegevens te vinden wanneer ze klachten hadden over privacy, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. De verordening heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Met de AVG zijn de privacyrechten van personen versterkt, wat heeft geleid tot meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, of het recht om vergeten te worden. Overheidsorganisaties zijn onder meer verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, en in sommige gevallen om toestemming te vragen om iemands persoonsgegevens te verwerken. Meer over de AVG leest u in onze AVG-specials voor decentrale overheden.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie onder 27.000 Europese burgers blijkt dat 73% op de hoogte is van tenminste één van de rechten die ze op grond van de AVG hebben. De rechten op inzage van eigen persoonsgegevens (65%), het corrigeren van foute gegevens (61%) en het weigeren van gerichte advertenties (59%) zijn het best bekend onder burgers. Tegelijkertijd geeft 62% van de ondervraagden aan zich zorgen te maken over hun online privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens

Iets meer dan de helft van de Europese burgers weet van het bestaan van een nationale autoriteit af tot wie ze zich kunnen wenden met kwesties rondom de bescherming van hun persoonsgegevens. Slechts een vijfde weet ook de naam van deze autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2018 ontving de AP 22.000 informatieverzoeken en ruim 11.000 klachten. Ongeveer een derde van deze klachten ging over de medewerking van organisaties aan inzage- of verwijderverzoeken van persoonsgegevens. Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De AP kan naar aanleiding van deze klachten zowel een bemiddelings- als een handhavingstraject starten. Dat laatste is in het vorige jaar 17 keer gebeurd.

Bewustwording

Om de bewustwording rondom gegevensbescherming te verhogen lanceerde de Europese Commissie in de afgelopen week een campagne die burgers moet aanmoedigen de privacyverklaringen op websites goed te lezen en ook hun instellingen daarop aan te passen. Op dit moment leest slechts 13% van de internetgebruikers de privacyverklaringen die ze online tegenkomen volledig, terwijl ruim een derde er helemaal niet naar kijkt. Ook decentrale overheden hebben veelal hun privacyverklaring op hun website gepubliceerd. Waar zij op moeten letten kunt u in dit nieuwsbericht lezen.

Nederland

In april deelde het kabinet haar eerste ervaringen met de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Met name bij kleine maatschappelijke organisaties blijken er nog veel vragen te leven. Vaak is er echter volgens het kabinet binnen de kaders van de AVG meer ruimte dan aanvankelijk wordt gedacht. Goede voorlichting zou kunnen helpen om de implementatie verder te stroomlijnen.

Door:

Erwin de Pagter en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bronnen:

Data Protection Regulation one year on: 73% of Europeans have heard of at least one of their rights, Europese Commissie
Autoriteit persoonsgegevens – eerste ervaringen met de AVG en middelen, kamerbrief Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal
De nieuwe privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming, Kenniscentrum Europa decentraal
AVG-specials voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa decentraal
Special Eurobarometer 487a – The General Data Protection Regulation, Europese Commissie