Commissie helpt lidstaten bij ontwikkeling duurzaam afvalbeheer

25 maart 2013Milieu

Eurocommissaris Janez Potočnik, verantwoordelijk voor milieubescherming, nam op dinsdag 19 maart deel aan een seminar dat bedoeld was om lidstaten te helpen bij duurzaam afvalbeheer. Het doel is om landen te helpen hun afvalbeleid te optimaliseren door middel van “roadmaps” met praktische aanbevelingen. Tegelijkertijd heeft het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA) een analyse gepubliceerd van de in de laatste tien jaar geboekte vooruitgang inzake afvalbeheer op lokaal niveau in de EU.

Een Europese burger produceert ieder jaar gemiddeld meer dan 500 kilo afval, ruim een derde daarvan gaat rechtstreeks naar stortplaatsen. Sommige lidstaten slagen erin nuttig gebruik te maken van dit afval en recycleren of composteren ongeveer 60%, andere hebben meer moeite met het beheer van hun afvalbergen.

Commissaris Potočnik gaf aan: “In de huidige economische situatie moeten we wegen vinden om het afvalbeheer te verbeteren, en het te gebruiken als een instrument om werkgelegenheid te creëren en tegelijkertijd de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen te verlichten.” Hoewel er in de hele EU aanzienlijke vooruitgang is geboekt ten aanzien van afvalbeheer en de tenuitvoerlegging van de wetgeving, zijn verdere verbeteringen noodzakelijk.

Roadmaps

De roadmaps benadrukken de noodzaak economische instrumenten te gebruiken om het gemeentelijke afvalbeheer te verbeteren, zoals heffingen op en verbieden van storting en verbranding, regelingen die de producent verantwoordelijk stellen, en prikkels ter bevordering van afvalpreventie, hergebruik en recycling.

In de roadmaps wordt ook gesteld dat bij toekomstige investeringen in afvalbeheer prioriteit moet worden verleend aan preventie, hergebruik, recycling en compostering, de voorkeursopties in de “afvalhiërarchie” zoals aangegeven in de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Deze aanbeveling sluit aan bij het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020, dat nieuwe voorwaarden vooraf voor bijstand in de context van de EU-structuurfondsen bevat dat te financieren projecten in overeenstemming dienen te zijn met de afvalhiërarchie en lidstaten moeten helpen om wettelijk verplichte EU-doelstellingen te halen, zoals 50% recycling voor gemeentelijk afval.

Vervolg

De nationale afvalbeheerplannen en afvalpreventieprogramma’s, die de lidstaten tegen december 2013 moeten afronden en aan de Commissie toezenden, worden grondig geanalyseerd. Hiernaast is een proces gaande om tegen het einde van 2014 de wettelijk bindende centrale doelstellingen in de EU-afvalwetgeving te herzien. Deze beoordeling kan eventueel leiden tot voorstellen om de bestaande doelstellingen aan te passen met het oog op een efficiënter gebruik van middelen.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Environment: Commission helps Member States to get on track with sustainable waste management’, 19-3-2013

Meer informatie:

Europese Commissie, Afvalbeheer
Roadmaps voor lidstaten
European Environment Agency
Persbericht European Environment Agency
Proces herziening doelstellingen
Kaderrichtlijn Afvalstoffen
Scorebord gemeentelijk afvalbeheer