Commissie keurt wijziging POP goed

1 oktober 2018

Op 5 september heeft de Commissie de voorgestelde wijzigingen aan het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd. Deze goedkeuring was nodig om meer geld van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU (directe betalingen aan landbouwers) naar de tweede pijler (steun voor plattelandsontwikkeling en innovatie) over te hevelen. Wat is er echter veranderd aan het POP3 en wat kunnen decentrale overheden verwachten van deze verandering?

Natuurbeheer

Een van de kernpunten van de tweede pijler is natuurbescherming. Om dit na te streven is in het nieuwe POP3 goedgekeurd dat er € 22 miljoen wordt toegevoegd aan agrarisch natuurbeheer. Dit geld zal worden ingezet om de hoeveelheid subsidie voor de plannen van landbouwsamenwerkingsverbanden, bestaande uit landbouwers die zich vrijwillig bij elkaar hebben aangesloten om natuurbeheer te verrichten, te vergroten. Met dit extra geld zal het takenpakket van de samenwerkingsverbanden verbreed worden en zullen de al bestaande taken geïntensifieerd worden ter behoeve van weide- en akkervogels. Daarnaast zal er € 9 miljoen extra beschikbaar worden gesteld voor de verbetering van de inrichting van weide- en akkervogelgebieden.

Grotere focus op duurzaamheid

Een uitgangspunt van het GLB is de investering in duurzaamheid en innovatie op het platteland. In het nieuwe GLB-voorstel komt dit onderwerp prominenter naar voren dan in het huidige GLB. Als reactie daarop is het POP3 gewijzigd om meer geld te kunnen investeren in onderzoek naar de vereenvoudiging van deze verduurzaming, samen met onderzoek naar hoe deze verduurzaming gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Deze nieuwe focus gaat gepaard met de algemene beweging richting vereenvoudiging en efficiëntie in het nieuwe GLB-voorstel.

Verzekering

Ook het budget voor de brede weersverzekering is verhoogd met € 20 miljoen. Dit is een verzekering die schade ten gevolge van rampen, calamiteiten of ongunstige weersomstandigheden vergoedt. Het budget hiervoor wordt ten eerste verhoogd vanwege een vergrote interesse erin, en ten tweede omdat een grotere premiesubsidie door middel van het extra budget de deelname aan de verzekering wellicht kan verhogen, waardoor het programma verder ontwikkeld kan worden.

Aanpassing indicatoren

Daarnaast worden – door het verhoogde budget – de financiële indicatoren betreffende de relevante gebieden voor 2023 verhoogd. Door de nieuwe middelen zal de einddoelstelling omhoog gaan, waardoor de prestatiereservedoelstellingen in absolute termen ook zouden moeten stijgen. Vanwege het feit dat deze extra middelen naar verwachting pas in 2019 worden toegevoegd, zal de overheid de prestatiereservedoelstellingen echter verlagen als percentage, zodat deze op hetzelfde niveau blijven als voordat er extra geld beschikbaar was.

Bron:

Versie 5 van het POP3, Regiebureau POP

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer lezen:

Plattelandsontwikkeling, Europa decentraal
Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014-2020 (POP3), Regiebureau POP
EU-begroting: het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020, Europa nu
Derde aanpassing Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) goedgekeurd, Europa decentraal