Commissie presenteert nieuwe mededeling voor steun aan films en audiovisuele werken

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe mededeling gepresenteerd voor steun aan films en audiovisuele werken. Hierdoor krijgen decentrale overheden meer ruimte om steun te verlenen aan producenten van films en andere audiovisuele werken. Naast steun voor producenten, zijn ook de mogelijkheden voor het steunen van scenarioschrijvers, filmfestivals, distributeurs en bioscopen vergroot.

Achtergrond

De nieuwe mededeling vervangt de filmmededeling van 2001. De staatssteuncriteria uit die mededeling waren sterk gericht op de productie van films. De Commissie stelt nu dat films en andere audiovisuele werken een belangrijke rol spelen bij de identiteitsvorming in Europa. Daarom acht de Commissie het gepast in het nieuwe toetsingskader ook ruimte te laten voor steun voor de promotie van audiovisuele werken.

Decentrale overheden

Voor decentrale overheden is vooral relevant dat de steunmogelijkheden voor filmfestivals en bioscopen vergroot worden. De Commissie is van oordeel dat dergelijke steun kan bijdragen aan de bevordering van cultuur. Daarom kan dit soort steun verenigbaar zijn met het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) op basis van art. 107, lid 3d.

Verenigbaarheid

De Commissie gaat bij de beoordeling van steun aan films en audiovisuele werken een tweetal stappen na:

Allereerst moet worden nagegaan of een voorgenomen steunmaatregel rechtmatig is in algemene zin. Oftewel, is de maatregel in strijd met algemeen unierecht? Hierbij valt met name te denken aan wetgeving met betrekking tot vrij verkeer en het non-discriminatiebeginsel.

Ten tweede onderzoekt de Commissie of een voorgenomen maatregel aan zeven specifieke criteria voldoet. Deze criteria zijn neergelegd in art. 52 van de mededeling.

Uitzondering: bioscopen

Aan steun bestemd voor de modernisering van bioscopen zijn minder eisen gesteld. Hiervoor moeten decentrale overheden enkel aannemelijk maken dat de steun noodzakelijk, geschikt en evenredig is.

Toepasbaarheid

De nieuwe mededeling voor steun aan films en audiovisuele werken is per 15 november 2013 in werking getreden. Vanaf die datum worden alle steunmaatregelen getoetst aan de nieuwe mededeling, zelfs wanneer die al voor deze datum zijn aangemeld. Decentrale overheden dienen binnen twee jaar hun bestaande steunregelingen in overeenstemming brengen met het nieuwe toetsingskader.

Door:

Lukas Ament en Thomas Klink, Europa decentraal

Meer informatie:

Cultuur en staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Audiovisueel- en mediabeleid, Staatssteun, Europa decentraal
Mededeling, Europese Commissie