Commissie publiceert consultaties rechtsbeschermingsrichtlijn en intellectueel eigendom bij aanbestedingsprocedures

4 mei 2015Aanbesteden

De Commissie heeft twee consultaties gepubliceerd: één over Rechtsbeschermingsrichtlijn 2007/66/EC en één over de eerbiediging van intellectuele eigendommen in procedures voor aanbestedende diensten. Hieronder vindt u een nadere toelichting over de consultaties.

Consultatie over de Europese rechtsbeschermingsrichtlijn (2007/66/EG)

Deze consultatie heeft als doel om de werking van de bepalingen in de Europese rechtsbeschermingsrichtlijn te beoordelen en de Commissie in staat te stellen om relevante verslagen met betrekking tot deze Richtlijn op te stellen.

De Rechtsbeschermingsrichtlijn

De Europese rechtsbeschermingsrichtlijn vereist dat aanbestedende decentrale overheden verplicht een termijn in acht nemen waarbinnen inschrijvers/gegadigden doeltreffend beroep kunnen instellen tegen een gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst. Lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze toetsingsprocedures beschikbaar zijn voor iedereen die een belang heeft, of heeft gehad in het verkrijgen van een bepaalde opdracht en zich geschaad voelt door een vermeende inbreuk. Op dit moment zijn de verplichtingen uit de bestaande Europese Rechtsbeschermingsrichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse Aanbestedingswet.

Doelgroep en looptijd

De consultatie is open voor iedereen maar de Commissie is met name op zoek naar de mening van aanbestedende decentrale overheden, toetsingsorganen, ondernemers en juristen.

De consultatie loopt van 24 april 2015 tot 20 juli 2015. U kunt de vragenlijst invullen via deze link.

Consultatie over de intellectuele eigendommen in aanbestedingsprocedures

Het doel van deze consultatie is het verzamelen van bewijzen en meningen met betrekking tot de eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten in de aanbestedingsprocedures. De raadpleging is ook bedoeld om informatie te verzamelen over de vraag of er behoefte is aan specifieke richtlijnen over dit onderwerp.

Dit initiatief werd voorgesteld in de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité “Op weg naar een nieuwe consensus over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten: een EU-actieplan”. Omdat ook decentrale overheden in de uitvoering van aanbestedingsprocedures (bijvoorbeeld ook bij prijsvragen en competities)  zich regelmatig gesteld zien voor vragen van auteursrechtelijke aard of betreffende het intellectuele eigendom, kan (de uitkomst van) deze consultatie interessant zijn voor de decentrale uitvoeringspraktijk.

Doelgroep en looptijd

Onder de doelgroep van de consultatie vallen overheden die overheidsopdrachten uitvoeren leveranciers van goederen en diensten aan de overheid, midden- en kleinbedrijf (MKB), beroepsverenigingen, aanbieders van professionele diensten, de medische sector, werknemers en vakbonden en maatschappelijke organisaties.

De consultatie is op 20 april gepubliceerd. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 7 juli 2015. U kunt de vragenlijst invullen via deze link.

Door:

Jonneke Huijser en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Consultatie Rechtsbeschermingsrichtlijn, Europese Commissie
Consultatie intellectueel eigendom in aanbestedingsprocedures, Europese Commissie

Meer informatie:

Rechtsbeschermingsrichtlijn, Europa decentraal
Prijsvragen en competities, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal