Commissie publiceert handhavingspakket voor EU interne markt

De Europese Commissie heeft nieuwe stappen gezet om de naleving en de praktische werking van de interne markt van de EU te verbeteren. Het gaat om een nieuw pakket van maatregelen, waaronder twee wetgevingsvoorstellen. Deze nieuwe wetgeving zou het gemakkelijker moeten maken voor burgers en bedrijven om hun papierwerk online in hun thuisland te regelen. Ook wanneer ze werken, wonen of zaken doen in een ander EU-land.

Single Market Strategy

In 2015 presenteerde de Commissie haar interne marktstrategie, een strategie om het volledige potentieel van de interne markt te benutten. De interne markt is een belangrijk pijler van de Europese samenwerking, waardoor mensen, diensten, goederen en kapitaal vrij moeten kunnen bewegen. Echter, nog niet alle mogelijkheden van de interne markt worden benut, aldus de Commissie. Naast het nu voorgestelde handhavingspakket, is ook het nieuwe dienstenpakket dat de Commissie eerder dit jaar publiceerde onderdeel van de interne marktstrategie.

Nieuw pakket, drie voorstellen tot nieuwe concrete instrumenten

Om de interne markt beter te laten functioneren, beter toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven en belemmeringen te voorkomen, komt de Commissie met een nieuw pakket van wetgevingsvoorstellen en een mededeling omtrent de interne markt. Een voorwaarde voor een succesvolle interne markt is het naleven van de Europese regels, aldus de vicepresident voor banen, groei en investeringen Jyrki Katianen. Een nalevingscultuur creëren is dan ook een van de speerpunten in het nieuwe pakket. Het pakket bestaat concreet uit de volgende onderdelen:

Wetgevingsvoorstel: A Single Digital Gateway

De Commissie presenteert een wetsvoorstel om één digitale poort voor administratieve procedures en hulpdiensten te realiseren. Zo moeten er bijvoorbeeld 13 belangrijke administratieve procedures, zoals een verzoek om een geboortecertificaat, het registreren van een auto, starten van een bedrijf of registreren voor sociale zekerheid online toegankelijk zijn en beschikbaar worden gemaakt in ten minste één andere EU-taal. Hierbij zal het “once only” principe gelden, wanneer belangrijke gegevens reeds zijn verstrekt aan de nationale autoriteit zal dit niet nog eens hoeven. De gegevens zullen worden hergebruikt voor belangrijke grensoverschrijdende procedures.

Wetgevingsvoorstel: A Single Market Information Tool (SMIT)

De rechten en vrijheden van de interne markt kunnen alleen vrijuit worden uitgeoefend wanneer de EU regels geschikt zijn voor het doel en correct worden toegepast in heel Europa. Bij niet-naleving van EU wetgeving kan de Commissie een aanwijzingen geven en indien nodig een zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie (artikel 258 VWEU). De Commissie beschikt echter over beperkte onderzoeksmogelijkheden. Hierdoor is het aandragen van bewijs van schending vaak lastig is. De Commissie is hiervoor voornamelijk afhankelijk van informatie van klagers, publieke en private entiteiten en lidstaten. Het voorstel voor de Single Market Information Tool moet de Commissie de mogelijkheid geven om in specifieke gevallen gegevens van ondernemingen op te vragen als sprake is van problemen met de naleven van EU interne markt wetgeving. Dit kan bijvoorbeeld waardevol zijn als wordt vermoed dat sprake is van geo-blocking of voor bevestiging van informatie over openbare aanbestedingen of onderliggende kosten van grensoverschrijdende pakketlevering. Het gebruik van deze mogelijkheid moet strikt worden toegepast en geldt als laatste uitweg. Bovendien worden aan het gebruik van de verkregen gegevens vertrouwelijkheidseisen gesteld.

Een SOLVIT actie plan

De Commissie zal voortbouwen op het succes van SOLVIT, een gratis dienst die EU-burgers en –bedrijven helpt bij de schending van hun EU-rechten door overheidsdiensten in een andere lidstaat. Het actieplan beoogt het gebruik van SOLVIT te vergroten door meer burgers en bedrijven gemakkelijker toegang tot SOLVIT te verschaffen. Hiermee wordt ook beoogd gegevensverzameling te verbeteren, zodat bewijs uit deze SOLVIT zaken kan bijdragen aan de verbetering van de werking van de interne markt.

Voorstel tot wetgeving, en nu?

De Commissie heeft de wetgevingsvoorstellen nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in een zogenaamde gewone wetgevingsprocedure. Wanneer de betrokken instellingen van de EU tot een compromis komen over de inhoud van het voorstel zal het voorstel worden aangenomen.

In de praktijk

Ook decentrale overheden spelen een rol bij het benutten van de mogelijkheden van de interne markt. Zij dienen zorg te dragen voor een juiste implementatie van de interne marktregels en geen extra belemmeringen op te leggen. Het is nu nog onvoldoende duidelijk wat het voorgestelde handhavingspakket concreet voor consequenties heeft voor decentrale overheden. Komende periode wordt dit nader onderzocht.

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Interne markt, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Vrij Verkeer, Europa decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Routekaart Europese Commissie om de interne markt een boost te geven, nieuwsbericht Europa decentraal
Dienstenpakket moet administratieve lasten verlichten, nieuwsbericht Europa decentraal