Commissie publiceert stand van zaken follow-up REFIT Platform

De Europese Commissie geeft in een nieuwe publicatie meer informatie over de opvolging van REFIT Platform opinies. Deze 17+5 adviezen zijn in 2016 aan de Commissie gepresenteerd en meegenomen door de Commissie in het Commissiewerkprogramma 2017. Vooral op het gebied van mededinging en regionaal beleid onderneemt de Commissie maatregelen ter vereenvoudiging die interessant zijn voor decentrale overheden.

Mededinging

Binnen het beleidsdossier mededinging heeft het REFIT Platform in 2016 twee adviezen uitgebracht die relevant zijn voor decentrale overheden. Daarbij gaat het over:

  1. EU-staatssteunregels en de aanleg van breedbandinfrastructuur;
  2. Afstemming definities en procedures Europese staatssteunregels en regionaal beleid.

De Commissie laat in het rapport weten de inspanningen ter implementatie van de adviezen te intensiveren. Er wordt voortdurend op gelet of er behoefte is aan verdere ondersteuning of een expert werkgroep. De mogelijkheden tot vereenvoudiging van aanleg van breedband en bijbehorende staatssteunregels worden onderzocht in het licht van de geplande herziening van de breedband richtlijnen. Dit zou mogelijk in 2020 plaatsvinden.

AGVV verruiming

Eerder dit jaar wijzigde de Commissie reeds de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Onder andere het advies van het REFIT Platform is bij de totstandkoming van de wijziging meegenomen. Meer informatie daarover kunt u lezen in dit nieuwsbericht.

Regionaal beleid

Het REFIT Platform heeft twee opinies aangenomen over staatssteunregels en Europese fondsen. Het gaat dan specifiek over de gemeenschappelijke bepalingen bij het cohesiefonds, EFRO en ESF. De Commissie heeft deze REFIT suggesties meegegeven aan de High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the ESIF. De HLG heeft de adviezen meegenomen in de totstandkoming van haar eindrapport, waarvan verwacht is dat deze medio zomer 2017 zal worden gepubliceerd.

Betere regelgeving

Sinds 2012 heeft de Commissie betere regelgeving benoemd tot prioriteit. Het in 2015 gestarte Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving, genaamd Betere Regelgeving Agenda (BRA), zorgt ervoor dat EU-wetgeving effectief, efficiënt en zo goedkoop mogelijk de gewenste resultaten oplevert voor burgers, bedrijven en overheden. Meer informatie over de Betere Regelgeving Agenda kunt u lezen op de themapagina: Better Regulation. Het REFIT Platform is één onderdeel van de BRA.

REFIT

Binnen het REFIT Platform vergaderen stakeholders en experts van nationale overheden structureel over verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de uitvoering daarvan. De leden van het Platform analyseren en wegen de suggesties die online binnenkomen via het loket “Lighten the load” van de Commissie. Door middel van een dialoog tussen stakeholders en lidstaatexperts stelt het Platform vervolgens een opinie op over het knelpunt voor de Commissie. De Commissie verplicht zich zelf om aanbevelingen van het Platform mee te nemen in het jaarlijks Commissie Werkprogramma, en neemt zonnodig actie.

Bron:

Follow-up by the Commission to REFIT Platform opinions, Europese Commissie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies en David Schutrups, Europa decentraal