Commissie tevreden over vooruitgang verwezenlijken veiligheidsprioriteiten voor 2017

11 september 2017

De Europese Commissie rapporteerde op 7 september 2017 over de genomen maatregelen om tot een veiliger Europa te komen. In het rapport worden de maatregelen beschreven die genomen zijn sinds de toespraak van Juncker over de staat van de Unie op 14 september 2016. Uit het rapport blijkt dat de Commissie zich op vier kernpunten heeft gericht om tot een veiliger Europa te komen: namelijk de armslag van terroristen beperken, radicalisering voorkomen, veiligere buitengrenzen en een betere uitwisseling van informatie.

Europese Veiligheidsagenda

De Europese veiligheidsagenda is vastgesteld voor de periode 2015-2020 en moet de samenwerking ondersteunen tussen de lidstaten bij het aanpakken van veiligheidsrisico’s en de gezamenlijke bestrijding van terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit bevorderen. Terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit houden namelijk niet op bij de grens. Maandelijks rapporteert de Commissie over de voortgang die gemaakt is ten aanzien van de opbouw van een effectieve veiligheidsunie.

Tegengaan van radicalisering

Om radicalisering tegen te gaan zijn door de Commissie enkele programma’s opgezet die op het internet terroristische inhoud opsporen en verwijderen. Daarnaast heeft de Commissie, met name via het netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN), de preventie en radicalisering op nationaal en lokaal niveau verder ondersteund. RAN is een overkoepelend netwerk dat deskundigen en mensen uit de praktijk samenbrengt die zich in heel Europa bezighouden met het voorkomen van radicalisering en gewelddadig extremisme. Het doel is de uitwisseling van ideeën, kennis en ervaringen inzake het tegengaan van radicalisering en gewelddadig extremisme.

Beperking armslag terroristen

De armslag van terroristen wordt getracht beperkt te worden door middel van enkele nieuwe (voorgestelde) wetten. De vernieuwde vuurwapenrichtlijn vermoeilijkt het verkrijgen van vuurwapens. Ook heeft de Commissie haar inspanningen tegen de illegale handel in vuurwapens opgevoerd, met name met betrekking tot de Westelijke Balkan. De richtlijn terrorismebestrijding, die in maart 2017 in werking is getreden, stelt bepaalde handelingen strafbaar zoals het financieren van terrorisme, het volgen van training en het reizen met terroristisch oogmerk.

De Commissie is ook gestart met het evalueren van de EU-verordening over precursoren voor explosieven, met als doel strengere controles met betrekking tot stoffen die kunnen worden gebruikt om zelf explosieven te maken. Om de wetgeving tegen terrorismefinanciering te kunnen finaliseren, zijn er door de Commissie ook drie nieuwe voorstellen gepresenteerd over illegaal contantenverkeer en bevriezing, over witwassen en over confiscatie van vermogensbestanddelen.

Nieuwe Europees systeem voor reisinformatie en –autorisatie (ETIAS)

Om veiligere buitengrenzen te realiseren wordt er gewerkt aan het nieuwe Europees systeem voor reisinformatie en –autorisatie (ETIAS). Dit systeem zal burgers uit derde landen die de EU in en uitreizen zonder visum, controleren voordat zij de grens oversteken. Daarnaast zullen alle reizigers die de buitengrenzen overschrijden stelselmatig gecontroleerd worden.

Bevorderen van informatie-uitwisseling

Ter bevordering van de uitwisseling van informatie is het Schengeninformatiesysteem (SIS) uitgebreid door de Commissie. De Commissie heeft voorgesteld om ook strafregistergegevens van burgers uit derde landen uit te wisselen via het Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS).

Decentrale relevantie

Bij het bestrijden van terrorisme is samenwerking van groot belang. Decentrale overheden dragen hieraan ook bij, bijvoorbeeld door het opsporen van terroristische activiteiten. Decentrale overheden hebben goed zicht op de lokale ontwikkelingen. Daarom spelen zij een belangrijke rol in het voorkomen, signaleren en tegengaan van bijvoorbeeld radicalisering. Ze kunnen gesprekken voeren met de lokale gemeenschap en kunnen via politie, scholen, sociale zaken en buurthuizen informatie krijgen over groepen die (kunnen) radicaliseren.

Door:

Fenna Eerenberg en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Persbericht Security Union: Commission delivers on 2017 security priorities, Europese Commissie

Meer informatie:

Terrorismebestrijding, Europa decentraal
Justitie, Vrijheid en Veiligheid, Europa decentraal
Praktijkvraag: heeft de Europese Unie ook beleid omtrent cybercriminaliteit en cyberveiligheid en is dit eigenlijk ook van toepassing op decentrale overheden?, Europa decentraal