Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden, die in 2014 zijn ingevoerd, leiden tot een verbetering van het Europees begrotingskader. Tevens zijn de voorwaarden voor de lidstaten en regio’s een belangrijke stimulans om structurele hervormingen door te voeren.

Ex-antevoorwaarden

Bij de start van de nieuwe cohesie periode in 2014 werden ex-antevoorwaarden ingevoerd. Lidstaten moeten hieraan voldoen voordat zij geld ontvangen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). De evaluatie toont aan dat deze nieuwe maatregel een grote meerwaarde heeft en dat de voorafgaande voorwaarden een stimulans zijn voor lidstaten en regio’s om te hervormen, waar zij dit anders zouden hebben uit- of afgesteld. De voorwaarden hebben betrekking op verschillende sectoren zoals energie-efficiëntie, innovatie en digitalisering en moeten bijdragen aan de doeltreffendheid van ESIF.

Commissaris Crețu

Volgens Eurocommissaris Crețu, verantwoordelijk voor regionaal beleid, heeft het koppelen van EU-financiering aan de uitvoering van belangrijke structurele hervormingen bijgedragen aan een betere levensstandaard in de EU en de juiste voorwaarden gecreëerd voor meer groei en werkgelegenheid. De ex-antevoorwaarden vereisen de aanpak van belemmeringen voor investeringen in de EU. Zo  werden er bijvoorbeeld transparantere procedures op het gebied van overheidsopdrachten ontwikkeld en moesten lidstaten regelgeving en het ondernemersklimaat voor kleine bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Doelgericht gebruik

Een vaak gestelde voorwaarde is dat de steun uit de ESI-fondsen wordt ingepast in de lokale of regionale strategische investeringskaders. Deze kaders zijn zo opgezet dat zij voldoen aan kwaliteitscriteria. In Nederland zijn dit de regionale innovatiestrategieën (RIS3). Het samenbrengen van EU-middelen en regionale en nationale financiering zorgt voor een doelgerichter gebruik.

NL-projecten

In Nederland worden momenteel zo’n 90 projecten (mede) gefinancierd met EU-fondsen. Het gaat dan om projecten op het gebied van onderzoek & innovatie, energie, milieu en klimaat, investeringen voor groei. Een overzicht van de 90 Nederlandse projecten is hier te vinden.

Cohesiebeleid na 2020

Uit het verslag blijkt dat er nog altijd ruimte is voor verbetering. Moeten de voorwaarden bijvoorbeeld meer worden toegesneden op de behoeften van de lidstaten en regio’s? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat tijdens de volledige financiële periode aan de voorwaarden wordt voldaan? Deze belangrijke kwesties zijn onderwerp van besprekingen en discussies over de toekomst van het cohesiebeleid na 2020. De Europese Commissie organiseert op 26 en 27 juni het zevende cohesieforum in Brussel.

Bronnen:

Persbericht, Europese Commissie
Nederlandse projecten met EU-financiering, Europese Commissie

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincie

Meer informatie:

Staff Working Document Ex-ante conditionalities, Europese Commissie
Ex-antevoorwaarden, Europese Commissie
Open gegevensplatform ESI-fondsen, Europese Commissie