Commissie vraagt input voor toekomst EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft op 2 februari 2017 het startsein gegeven voor een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel van deze consultatie is input verkrijgen ter modernisering en simplificatie van het GLB. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen reageren op de enquête. De consultatie loopt tot 2 mei 2017.

Onderwerpen

Het publiek wordt in de consultatie gevraagd een mening te geven over onderwerpen als directe inkomenssteun voor boeren, nieuwe milieumaatregelen en manieren waarop geld beter ingezet kan worden ter versterking van plattelandsgebieden. De enquête is opgesplitst in vijf secties en bestaat voornamelijk uit meerkeuze vragen. U kunt via deze link reageren op de consultatie.

Milieu

Een belangrijk onderdeel van de discussies over toekomstig landbouwbeleid is milieu en klimaat. Deze consultatie gaat hier ook op in, zo wordt gevraagd op welke wijze het GLB meer kan bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Mogelijke opties zijn de aanpak van watervervuiling, biodiversiteitsverlies en de preventie van bodemerosie.

Boeren vs. Milieuactivisten

Naar verwachting leiden de open vragen in deze consultatie tot een breed debat tussen Europese boeren enerzijds en milieuactivisten anderzijds. De Commissie stelt bijvoorbeeld de vraag: “wat zijn de grootste hedendaagse problemen of obstakels die in het huidige beleid de succesvolle nastreving van de doelen verhinderen? Wat is de drijvende kracht achter deze problemen?”

Administratieve lasten

Naast modernisering streeft de Commissie in het toekomstig GLB naar vermindering van administratieve lasten voor begunstigden en publieke administraties. Stakeholders wordt gevraagd naar concrete ideeën ter versimpeling van het landbouwbeleid.

Hervormingen

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft al meerdere hervormingsrondes ondergaan, de laatste dateert uit 2013. De context waarin er momenteel behoefte is aan hervorming verandert. Dit wordt met name veroorzaakt door een neergang in de prijzen van landbouwproducten, nieuwe internationale afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs (COP21) en bredere doelen van duurzame ontwikkeling (SDG’s VN).

Tijdlijn

De consultatie loopt gedurende 12 weken, tot en met 2 mei 2017. Een impact assessment is tevens onderdeel van het proces. Resultaten van de consultatie worden online gepubliceerd en besproken tijdens een publieke conferentie in juli 2017.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Consultatie, Europese Commissie

Meer informatie:

Voor meer informatie over de rol van provincies in de discussie over het toekomstig GLB of over deze consultatie, kunt u contact opnemen met Tytsy Willemsma.